The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
10/12/2018 - Lượt xem: 1988
Sinh hoạt Chi bộ là hoạt động quan trọng của Chi bộ, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Sinh hoạt Chi bộ có vai trò tác dụng to lớn đối với xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; là diễn đàn phát huy dân chủ, tính sáng tạo và nâng cao trình độ mọi mặt của của đảng viên. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt Chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp thì Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa qua, Tỉnh ủy Gia Lai cũng vừa ban hành Công văn số 2096-CV/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2018 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm

Theo đó,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo sát, đúng, phù hợp từng loại hình chi bộ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương theo tiêu chí; làm cơ sở để các chi bộ duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên căn cứ biểu điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên hằng năm; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Mục đích cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG