The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
20/12/2018 - Lượt xem: 1601
Nét nổi bật về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp những năm qua đó là đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong xây dựng chương trình, kế hoạch và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới về hình thức phổ biến, quán triệt; thường xuyên kết hợp giữa phổ biến, quán triệt với bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng về chương trình, kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo theo quy chế làm việc để cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, sát sao hơn.

Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có nhiều đổi mới so với trước đây theo hướng “giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Căn cứ vào mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; gắn kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, khắc phục triệt để tình trạng khi xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ xác định chỉ tiêu số lượng, không cụ thể về đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, không gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu như trước khi có Nghị quyết Trung ương 5.

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã phân công đồng chí cấp ủy viên trực tiếp làm trưởng đoàn, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, khắc phục cơ bản tình trạng “khoán trắng” công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cho ủy ban kiểm tra các cấp như trước đây. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành theo quy trình, khắc phục được tình trạng mỗi nơi làm theo một cách, làm theo thói quen, theo nhận thức chủ quan, tránh được những thiếu sót, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát như trước đây; việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát và báo cáo kết quả thực hiện được chú trọng hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ở tỉnh, từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã 03 lần tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy trình thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng triển khai thực hiện tương tự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Đoàn Kiểm tra của Trung ương về kiểm soát quyền lực

Đi đôi với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên: Đã kiểm tra 3.818 lượt tổ chức đảng và 6.940 lượt đảng viên, có 4.519 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 65,12%. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 57 lượt tổ chức đảng và 95 đảng viên; cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 883 lượt tổ chức đảng, 1.813 lượt đảng viên; cấp cơ sở kiểm tra 2.843 lượt tổ chức đảng, 5.028 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 15 tổ chức đảng, 35 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật.

Đối với giám sát tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể: Về giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp đã phân công các cấp ủy viên theo dõi địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh lên cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền đối với những vướng mắc ngay tại đơn vị, địa phương được phân công phụ trách; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm. Ngoài ra, nhiều đơn vị, địa phương ở cấp huyện và cơ sở đã phân công các cấp ủy viên tham gia sinh hoạt định kỳ với các chi bộ, đảng bộ cơ sở để nắm tình hình kịp thời, sâu sát hơn. Về giám sát chuyên đề: Cấp ủy các cấp đã giám sát 2.027 lượt tổ chức đảng, 4.075 lượt đảng viên (có 2.284 cấp ủy viên các cấp, chiếm 56%). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 28 lượt tổ chức đảng, 54 đảng viên; cấp huyện và tương đương giám sát 460 lượt tổ chức đảng, 751 lượt đảng viên; cấp cơ sở giám sát 1.539 lượt tổ chức đảng, 3.270 lượt đảng viên. Qua giám sát, phát hiện và giao cho ủy ban kiểm tra cùng cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 14 đảng viên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng từ sau khi có Nghị quyết có nhiều đổi mới, tỷ lệ cấp ủy viên các cấp được kiểm tra tăng khá cao so với trước, chất lượng từng bước được nâng lên, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, khắc phục những bất cập, chồng chéo trong các chủ trương, chính sách đã ban hành.

 Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG