The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Cần tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ cấp tỉnh
05/09/2015 - Lượt xem: 2276
Tính đến cuối tháng 8/2015, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đang tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Thực tiễn cho thấy, sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp dưới có ý nghĩa rất quan trọng, cơ sở bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên. Đại hội đảng bộ ở mỗi cấp tuy có nội dung, ý nghĩa và phạm vi khác nhau, nhưng dù đại hội đảng bộ ở cấp nào cũng đều có hai nội dung quan trọng là: Đánh giá đúng kết quả hoạt động của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Bầu được Ban chấp hành đảng bộ mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết mà đại hội đảng bộ đã đề ra.

Tuy nhiên, trong hai nội dung quan trọng nêu trên thì việc bầu ra được Ban chấp hành đảng bộ thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực và trí tuệ của đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng số một, bởi vì: Nếu việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới chưa thật đầy đủ, hoặc có nội dung chưa thật phù hợp thì trong nhiệm kỳ, cấp ủy sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện; song, nếu việc bầu cử Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ tới có những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn cấp ủy viên thì việc bổ sung, thay thế sẽ khó khăn, phức tạp hơn nhiều và để lại những hậu quả khôn lường.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên,
Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (Nguồn: Hà Nội mới)


Việc chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh (cả nhân sự cấp ủy và nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng) có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

 

Một là, việc lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ tới, phải đặc biệt coi trọng về tiêu chuẩn và trước hết căn cứ vào quy hoạch cấp ủy, gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ tới; đồng thời, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới thực sự có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số để bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của đội ngũ cấp ủy. Các cấp ủy viên phải là người tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức, kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn và có đủ năng lực, sức khỏe để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, giao phó.

Hai là, khi xem xét về tiêu chuẩn của các cấp ủy viên, cần đặc biệt coi trọng về lập trường tư tưởng chính trị; hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; có tư duy đổi mới, sáng tạo, nắm bắt kịp thời và xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có thái độ nghiêm túc, thành khẩn trong việc khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền; phẩm chất đạo đức, lối sống không trong sáng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ, “lợi ích nhóm”; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mưu lợi riêng, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ đó; những đảng viên vi phạm quy định của Trung ương về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ công chức không được làm, v.v.

Ba là, trên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, cấp ủy nhiệm kỳ tới cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với các lĩnh vực và địa bàn trọng yếu, nhưng không vì cơ cấu mà châm chước hoặc hạ thấp tiêu chuẩn của cấp ủy viên. Cấp ủy phải có ba độ tuổi, phấn đấu có ba độ tuổi trong ban thường vụ và thường trực cấp ủy; phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có nữ tham gia trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 10% tổng số cấp ủy viên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân tộc của từng địa phương và phải bằng hoặc cao hơn khoá hiện nay. Nếu ở đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị được cơ cấu nêu trên thì cần bầu số lượng cấp ủy ít hơn, số còn lại sẽ tiếp tục chuẩn bị và bổ sung trong nhiệm kỳ tới. Cấp ủy cần có sự đổi mới không dưới 1/3 so với số lượng cấp ủy đầu nhiệm kỳ 2010-2015; trường hợp số cấp ủy viên đủ tuổi tái cử cao hơn quy định thì việc lựa chọn cấp ủy viên tái cử phải căn cứ vào trình độ, năng lực thực tiễn, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhu cầu bố trí cấp ủy viên và sự tín nhiệm đối với cán bộ đó thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy theo thứ tự từ cao đến thấp.

Bốn là, việc giới thiệu, lựa chọn và bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trí tuệ của đảng bộ để tham gia vào những quyết định của Đại hội và lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Năm là, sau đại hội đảng bộ cấp mình, cấp ủy cần coi trọng công tác tư tưởng và khẩn trương tiến hành việc phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên. Nói chung, các đồng chí không tham gia cấp ủy thì thôi giữ các chức vụ lãnh đạo chính quyền mà chức danh đó cần cơ cấu cấp ủy viên. Đối với cán bộ ở cấp tỉnh và huyện, những đồng chí còn từ hai năm (24 tháng) công tác trở lên mới đủ tuổi nghỉ hưu, có phẩm chất, năng lực và tín nhiệm, có sức khoẻ tốt và có nguyện vọng tiếp tục công tác thì xem xét, bố trí công tác cho phù hợp. Những đồng chí còn dưới hai năm công tác thì đủ tuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được công tác phù hợp thì nghỉ công tác, giữ nguyên một số chế độ chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những trường hợp không đủ tuổi tái cử cấp ủy mà có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết nghỉ hưu sớm và thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG