The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bộ Chính trị cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X)
14/09/2014 - Lượt xem: 2375
Sáng 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30/01/2008 sau đây gọi tắt là Nghị quyết). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, đại diện nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi họp (Ảnh: HM)

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ trình bày nêu rõ: Thông qua học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 21, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các nghị quyết của Trung ương, đã nhận thức rõ hơn về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đã ban hành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo khung khổ pháp lý quan trọng. Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư công, nhiều Luật quan trọng khác để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đã và đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn, góp phần nâng cao sức sản xuất của xã hội; huy động tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước, tạo được nhiều việc làm mới.

Vai trò của Nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Nhà nước đã chuyển sang phương thức điều tiết thị trường chủ yếu bằng các công cụ pháp luật kinh tế, dân chủ trong đời sống kinh tế - xã hội ngày càng được phát huy; hội nhập quốc tế sâu rộng và đa dạng hơn theo nguyên tắc, chuẩn mực thị trường toàn cầu, trên nhiều cấp độ, nhất là trong xây dựng các đối tác chiến lược về kinh tế nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN và hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WHO; đàm phán, ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ mới.

Về chủ trương và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đổi mới tư duy và nhận thức về nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế; phát triển hệ thống thị trường đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội trong từng chương trình, dự án, trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường; hoàn thiện thể chế vùng kinh tế trọng điểm, liên kết vùng quy hoạch và phân công, phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan; xác định những chủ trương, giải pháp chủ yếu, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

 Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (Ảnh: HM)

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổng kết 30 năm đổi mới, trong đó kinh tế là trung tâm.

Ghi nhận công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết đã được tiến hành công phu, nghiêm túc, bài bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ phạm vi, yêu cầu sơ kết. Theo đó, cần tập trung vào 5 nội dung Nghị quyết đã nêu, đó là hoàn thiện thể chế về sở hữu, phân phối, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh; bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội… Qua sơ kết, phát hiện có những vấn đề mới, cần kiến nghị, bổ sung để góp phần tổng kết 30 năm đổi mới, xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau gần 30 năm đổi mới, nước ta tiếp tục chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành hiến pháp, luật pháp, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển. Chế độ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế được đổi mới cơ bản từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể là chủ yếu, sang hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp. Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và hình thành, phát triển thống nhất trong cả nước, kể cả thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động… Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đi vào cuộc sống, doanh nghiệp và doanh nhân được tự chủ trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Quản lý nhà nước được đổi mới từ can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển sang quản lý bằng luật pháp, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt, nước ta đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và thống nhất. Việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai còn nhiều vướng mắc, vấn đề sở hữu, quản lý, phân phối ở các doanh nghiệp nhà nước chưa được giải quyết tốt, gây khó khăn cho phát triển, làm thất thoát vốn.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư khẳng định Nghị quyết Trung ương 6 khóa X đến nay cơ bản vẫn còn nguyên giá trị, vừa qua đã triển khai thực hiện tốt, sắp tới cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết này, làm sâu sắc hơn nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với tinh thần nội dung nào đã rõ thì tiếp tục thực hiện, nội dung nào đang bàn thì tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nhằm thúc đẩy thực hiện tốt hơn việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị đồng ý ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, trong đó nhấn mạnh, bổ sung thêm một số điểm mới, tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đồng thời xác định rõ những việc cần làm tiếp theo./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG