The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng năm 2017(*)
07/12/2016 - Lượt xem: 2267
Sáng ngày 02/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã diễn. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

 

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017; thảo luận, cho ý kiến, quyết định thông qua: Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, thông qua Báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2016 và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Thưa các đồng chí,

Trong năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc nhìn nhận và phân tích nguyên nhân, tìm cách khắc phục trong năm 2016.

Để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có cơ sở thảo luận, phân tích, tôi xin nhấn mạnh, gợi ý thêm một số vấn đề như sau:

1- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017

Đề nghị các đồng chí bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, nhất là Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị để phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề mới nảy sinh, những hạn chế chưa được khắc phục, từ đó đưa ra các giải pháp để chỉ đạo quyết liệt trong thời gian đến. Riêng 17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy sẽ báo cáo thêm các nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại các buổi làm việc ở địa phương trong năm 2016.

Ngoài các nội dung gợi ý thảo luận đã gửi đến một số sở, ngành, địa phương, yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế được đánh giá cụ thể trong báo cáo, đó là:

- Trong năm 2016, tỉnh có 03 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các đồng chí cần nghiêm túc đánh giá nguyên nhân, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để từ đó đề ra các giải pháp nhằm khắc phục hoặc điều chỉnh cho phù hợp vào năm 2017.

- Việc triển khai các chương trình, đề án: Tái canh cây cà phê, cánh đồng lớn, tưới tiết kiệm, kênh mương nội đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập. Công tác quản lý bảo vệ rừng còn buông lỏng tại một số địa phương; công tác rà soát, quy hoạch 3 loại rừng chậm.

Nhất là, các đồng chí tập trung làm rõ, đánh giá sâu việc thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2016; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nguyên nhân dẫn đến việc không đạt mục tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới so với Nghị quyết đề ra (9/10 xã); những giải pháp để nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng, diện tích trồng rừng trong năm 2017.

- Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại, dịch vụ năm 2016; giải pháp bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Quản lý việc kinh doanh hàng đa cấp...

- Doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; tiến độ thực hiện các dự án; tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế.

- Công tác cải cách hành chính chưa có nhiều chuyển biến; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh đứng thứ 44/63, chỉ số thương mại điện tử đứng 51/63.

- Các hoạt động phát triển du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tiến độ thực hiện xây dựng khu di tích cách mạng tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang còn chậm.

- Công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo nghề cho lao động còn bất cập. Tỷ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao.

- Công tác định hướng các hoạt động tuyên truyền; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề phát sinh, nhạy cảm trong năm vừa qua.

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. 

- Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn một số mặt hạn chế, chậm đổi mới về công tác tuyên truyền vận động, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể còn thấp; công tác nắm tình hình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa đầy đủ, kịp thời.

2- Về Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị cần tập trung thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; đây là nội dung có tính chất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra và làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân tỉnh bàn và quyết định trong kỳ họp sắp đến.

Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, địa phương, đơn vị để cho ý kiến về các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2017, đảm bảo các chỉ tiêu phải cụ thể, sát thực, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Chú ý, tập trung đánh giá 03 chỉ tiêu không đạt năm 2016 để đề ra các giải pháp khắc phục và điều chỉnh cho phù hợp vào năm 2017. Đồng thời, căn cứ các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên, việc phát triển rừng của tỉnh để tính toán, đề ra chỉ tiêu về độ che phủ rừng của tỉnh năm 2017.

3- Về Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Căn cứ Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình xin ý kiến các đồng chí tại Hội nghị này. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tập trung thảo luận, lựa chọn bổ sung vào Chương trình những vấn đề lớn, cơ bản, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và cả nhiệm kỳ.

Thưa tất cả các đồng chí,

Thời gian Hội nghị chỉ diễn ra một ngày với những nội dung quan trọng; tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo các văn bản để Hội nghị đạt kết quả như yêu cầu đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn.

(*)Tiêu đề do Ban Biên tập đặt

Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG