The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
22/06/2021 - Lượt xem: 1281
Cùng với sự đi lên của báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh Gia Lai đã có sự phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung, hình thức. Báo chí ngày càng khẳng định vai trò to lớn và luôn đồng hành với hệ thống chính trị, đồng bào các dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ngày 21-6-1925, Báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 96 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự Nhân dân.

Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Trong tiến trình lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo thực sự là chiến sĩ, với ngòi bút là vũ khí sắc bén đã góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, báo chí ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, thật sự trở thành “phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”.

 Các phóng viên phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Các phóng viên phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí và đội ngũ người làm báo, hướng đến xây dựng đội ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực báo chí có bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ, phẩm chất đạo đức. Đó là những đòi hỏi cao, chính đáng và cấp bách đối với những người làm báo; cũng là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển về chất lượng và hiệu quả của hệ thống báo chí nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trong sự phát triển báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh và các báo, đài trung ương, ngành đứng chân trên địa bàn Gia Lai đã có sự phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung, hình thức; ngày càng khẳng định vai trò to lớn, luôn đồng hành với hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Hoạt động của báo chí trên địa bàn tỉnh đã góp phần cung cấp thông tin trên mọi lĩnh vực theo định hướng, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân. Báo chí cũng đã tuyên truyền những thành tựu trên các mặt của đất nước và của địa phương, góp phần làm sáng tỏ những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, quảng bá những tiềm năng thế mạnh và các cơ chế ưu đãi đầu tư góp phần tạo ra các làn sóng đầu tư vào Gia Lai, làm cho bộ mặt của tỉnh có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng khá cao, đời sống người dân không ngừng được cải thiện về mọi mặt.

Thời gian qua, trước những sự kiện chính trị trọng đại như đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… báo chí đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, luôn đi cùng, bám sát diễn biến, bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo đã chuyển tải, thông tin nội dung, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các sự kiện, hướng đến việc giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy không khí chính trị lành mạnh, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt-việc tốt; chú trọng tuyên truyền cổ động có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện chính trị lớn của Đảng, của dân tộc và của Đảng bộ địa phương.

Đội ngũ nhà báo địa phương và các cơ quan báo chí trung ương, ngành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện, cổ vũ Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Nhiều tin, bài phản ánh những chuyển biến tích cực của Gia Lai đến với bạn đọc trong nước và quốc tế nhanh hơn, trên phạm vi rộng hơn. Với chức năng của mình, báo chí cũng đã góp tiếng nói, phản ánh những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mạnh dạn tham mưu đề xuất, phản ánh nhiều ý tưởng, ý kiến, giải pháp có giá trị để khắc phục; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Không ngừng đổi mới và sáng tạo

Hiện nay, đất nước ta nói chung và Gia Lai nói riêng đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Với sứ mệnh và vai trò của mình, hơn lúc nào hết, báo chí cách mạng cả nước nói chung, đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh nói riêng cần luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong của người làm báo, bám sát các vấn đề của thời cuộc, tâm tư, nguyện vọng của người dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc để góp tiếng nói trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, chung sức, đồng hành vì mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

  Phóng viên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi
Phóng viên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Vi

Để làm được điều đó, mỗi người làm báo cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách làm báo: nhà báo chân chính phải chuyên nghiệp trong cách hành nghề, phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật; “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”, “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Bằng ngòi bút và nhiệt huyết cách mạng, mỗi người làm báo phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, địa phương. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn xã hội, hướng đến xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, báo chí truyền thống đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt với internet, các mạng xã hội. Trước xu hướng thông tin trên mạng ngày càng nhiều, có cả những thông tin tốt và thông tin xấu, độc, từng cơ quan báo chí và mỗi nhà báo đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Bên cạnh đó, báo chí cũng cần thể hiện là kênh thông tin tiếp thu, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân góp ý, phản biện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh quan trọng góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội. Mỗi phóng viên báo chí cần phải nỗ lực hơn nữa để thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, thông tin, phản ánh đa dạng, có chiều sâu các vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh để thông tin tuyên truyền, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Kế thừa những truyền thống quý báu trong 96 năm xây dựng và phát triển, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn chung sức, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

HUỲNH THẾ MẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG