The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017
13/01/2017 - Lượt xem: 1929
Thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng (khóa XII), Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Chương trình số 05-CTr/TU, ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 12 tháng 01 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 31-CTr/TU về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Theo đó, trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 05 đoàn kiểm tra đối với các tập thể và cá nhân sau: Chi bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo Sở; Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện gắn với trách nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa gắn với trách nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro gắn với trách nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Prông gắn với trách nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy.

Nội dung kiểm tra chủ yếu là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cơ bản và quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị trong tình hình mới và Chương trình số 92-CTr/TU, ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ tiến hành giám sát 04 đơn vị (Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư) gắn với trách nhiệm cá nhân một số đồng chí lãnh đạo trong việc thực hiện một số nhiệm vụ như: Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và Chiến lược công tác cán bộ đến năm 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc cải cách thủ tục hành chính; việc phân bổ, quản lý vốn đầu tư.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG