The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-của Ban Bí thư
19/02/2020 - Lượt xem: 1859
Nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 14 tháng 02 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Hình ảnh công nhân Công ty Cp may Gia Lai đang hăng say lao động sản xuất.

Theo đó, Ban Thường vụ đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công; phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 37-CT/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và người lao động; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 37-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa các giải pháp và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG