The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
26/12/2016 - Lượt xem: 1596
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW, ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tại Gia Lai (ĐCSVN)

Ngày 23/12/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 43-KH/TU tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhằm giúp cho mỗi cấp ủy xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Các cấp ủy chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; đồng thời, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.  

Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của từng cá nhân (người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị); chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nêu cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Tải Kế hoạch 43 TẠI ĐÂY

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG