The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
09/06/2018 - Lượt xem: 3359
Ngày 05/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet

Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong việc định hướng nội dung kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 19-NQ/TW và phù hợp với chương trình hành động của Chính phủ.

Chương trình hành động này xây dựng cho giai đoạn 2018 - 2021, bám sát quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết 19-NQ/TW và nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; định hướng nội dung kiện toàn, sắp xếp, đổi mới hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp từ tỉnh đến huyện.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến năm 2021, phải giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Đẩy mạnh và khuyến khích các đơn vị sự nghiệp nâng cao mức độ tự chủ tài chính; nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn thì giữ nguyên và khuyến khích phát triển; nếu đơn vị sự nghiệp không đủ khả năng tự chủ thì cơ cấu lại bộ máy, thu gọn quy mô hoặc sáp nhập với đơn vị khác; nếu đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả thì giải thể.

Xác định cụ thể lộ trình nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện; phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015; chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).

Những dịch vụ công mà khu vực ngoài nhà nước đã làm hoặc xã hội không còn nhu cầu thì Nhà nước không thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ; chỉ thành lập đơn vị sự nghiệp mới nếu đơn vị đó có đủ khả năng tự chủ hoàn toàn về tài chính và biên chế.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị sự nghiệp phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn, khả thi khi sắp xếp, sáp nhập và tổ chức mới hoạt động hiệu quả.

Tải Chương trình 64 TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG