The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại phường Yên Thế, TP.Pleiku
05/12/2019 - Lượt xem: 1719
Sáng 05/12, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có buổi làm việc với phường Yên Thế, TP.Pleiku về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Hà Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng  đoàn; tham gia Đoàn Kiểm tra còn có đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các thành viên trong Đoàn. 

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; đồng chí Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Pleiku và cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, tổ dân phố của phường Yên Thế.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, đồng chí Lưu Văn Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của phường cho biết: Trong thời gian qua, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được quan tâm chỉ đạo nên việc thực hiện QCDC trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến tổ dân phố trong việc thực hành dân chủ, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội không để xảy ra những trường hợp đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ đó định hướng các mục tiêu phát triển hợp lòng dân, được đa số cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông

Công tác chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện Quy ước ở khu dân cư, hiện nay 11/11 tổ dân phố, làng của phường đã xây dựng được bản quy ước, hương ước phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi tổ dân phố. Các bản quy ước đều được niêm yết, công khai tại Hội trường tổ dân phố để nhân dân biết và thực hiện. Ngoài ra, trong các buổi họp dân, các tổ dân phố đã lồng ghép và tổ chức tuyên truyền các điều khoản quy định của quy ước được phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết. Phát huy chế độ dân chủ đại diện, thông qua đại biểu HĐND, nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan Nhà nước ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, các cuộc họp báo cáo công tác trước cử tri. Tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giúp nhân dân tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức kiện toàn, củng cố tổ hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp.

Nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành Nhà nước tại cơ quan công sở, đổi mới tư duy công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, giảm thiểu phiền hà cho công dân khi đến giao dich. Tích cực xây dựng công sở văn hoá, ứng xử văn minh trong cơ quan, cởi mở trong giao tiếp và giải quyết kịp thời công việc khi dân cần. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia giám sát, vận động đoàn, hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy ước ở khu dân cư gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện QCDC tại cơ sở như: Các thành viên trong BCĐ chưa dành nhiều thời gian xuống cơ sở để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ dân phố về việc thực hiện QCDC. Việc thực hiện quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt của BCĐ thực hiện QCDC phường chưa thường xuyên theo quy chế đề ra, công tác kiểm tra ở tổ dân phố chưa đều và kịp thời. Việc thực hiện Quy ước khu dân cư chưa thật sự gắn với tổ chức thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Tỷ lệ nhân dân tham gia hội họp ở một số khu dân cư còn thấp...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: Quy trình, cách làm trong thực hiện QCDC tại địa bàn dân cư; kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân trên địa bàn phường; vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong việc đại diện cho lợi ích, quyền lợi của nhân dân; sự tham gia góp ý của người dân với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kết quả trong cải cách hành chính hướng đến phục vụ nhân dân theo hướng thân thiện, hiệu quả. Việc thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư; vai trò của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học; hiệu quả của truyền thành cơ sở...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra Hà Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà phường Yên Thế đã đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố Pleiku về QCDC; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện QCDC chuyển biến tích cực, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm (2015 - 2020) đạt 102,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt khá cao với 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46% (19 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,64% (28 hộ). Các hoạt động huy động đóng góp từ nhân dân đều được công khai, minh bạch. Vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC phường thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu kết luận. Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Yên Thế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả hơn nữa QCDC ở cơ sở. Trong đó, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC tại khu dân cư. Thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện QCDC phải hướng đến lợi ích chính đáng của người dân. Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của phường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt QCDC trên địa bàn.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đoàn sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Pleiku.

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG