The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ayun Pa: Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
29/07/2021 - Lượt xem: 1727
Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến.

Kết quả có 100% cấp ủy, cơ quan hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp đã tổ chức quán triệt học tập các nội dung, văn bản về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ các xã, phường, cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên phát huy quyền làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp của Nhân dân ở cơ sở.

Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan, vai trò của tổ chức công đoàn và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức tạo mối quan hệ hài hoà, ổn định trong cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, kết quả có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức, qua hội nghị đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương trong việc tổ chức thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về thực hiện các chương trình, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của hội đồng nhân dân thị xã và khảo sát một số chuyên đề dư luận xã hội quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Hội đồng nhân dân thị xã đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, kịp thời cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Công tác tiếp xúc, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri có nhiều tiến bộ. Hầu hết đại biểu hội đồng nhân dân có tinh thần trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, các phòng, ban, ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiện đại; tăng cường quản lý hoạt động công vụ của cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác, tạo lòng tin đối với Nhân dân.

Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Gia Lai

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò cơ quan bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và các hoạt động từ thiện nhân đạo “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương; bên cạnh đó, cũng phát hiện một vài khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị khắc phục, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò là cầu nối trong việc thực hiện mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp, luôn thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác truyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt QCDC ở cơ sở bằng các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tham gia tích cực vào tổ hoà giải góp phần làm ổn định tình hình ở cơ sở.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG