The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ayun Pa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
15/08/2021 - Lượt xem: 1814
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các tổ chức cơ sở đảng chú trọng xác định một số nội dung đột phá, trọng tâm để chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định các nội dung trọng tâm đột phá toàn khóa, hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở Kế hoạch của Thị ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã đã xác định nội dung trọng tâm, đột phá của cơ quan, đơn vị mình gắn với chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiêu biểu như các đơn vị: Đảng ủy phường Hòa Bình, Đảng ủy xã Ia Rbol, Đảng ủy xã Ia Rtô, Chi bộ Văn phòng Thị ủy, Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi bộ Văn phòng UBND thị xã... Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các nội dung trọng tâm đột phá, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, 4/4 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 2/4 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, thị xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm còn 1,13%. Công tác cải cách hành chính ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và giải quyết công việc; năm 2017, 2018, 2019 thị xã đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Công khai hóa việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên sóng truyền thanh thị xã; với hơn 70.000 nhiệm vụ của đảng viên đăng ký thực hiện tốt trong nhiệm kỳ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đăng ký sổ quyết tâm học Bác, làm theo Bác ngay từ đầu năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, nghị quyết của mình, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị thị xã đã chủ động, lồng ghép triển khai nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và được đông đảo cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân ủng hộ, tham gia, tiêu biểu như cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Hiến máu tình nguyện”, “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững… Qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động, trao tặng 140 nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nhà nhân ái, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp ngày công lao động... với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ayun Pa tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhiều tập thể, tổ chức cơ sở đảng đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, đã xuất hiện được nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó nhiều đơn vị đã đăng ký thực hiện các mô hình học tập và làm theo gương Bác. Qua thực hiện các mô hình, nhiều đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức: Khen thưởng, biểu dương trong các hội nghị, lễ chào cờ đầu tháng; tổ chức Lễ báo công và tham quan danh lam thắng cảnh tại Thành phố Plei Ku. Đặc biệt năm 2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức cho đoàn gồm các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi báo công trước Lăng Bác và thăm quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước. Trong 5 năm qua, đã có 06 tập thể và 09 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; có 35 tập thể và 39 cá nhân khen thưởng cấp thị xã.

Đối với các tổ chức cơ sở Đảng, việc biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; gương “Người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chú trọng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ lồng ghép biểu dương, nêu các gương “người tốt, việc tốt” trong đơn vị hoặc trên địa bàn thị xã để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Một số đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt nội dung này như: Chi bộ THPT Lý Thường Kiệt tuyên dương 06 cá nhân, Đảng ủy phường Hòa Bình tuyên dương 15 cá nhân, Đảng ủy phường Đoàn Kết khen thưởng 05 tập thể, 07 cá nhân, Chi bộ THPT Lê Thánh Tông khen thưởng 08 cá nhân…Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những kết quả đạt được thật sự trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2021 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương; quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; quy định về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Coi trọng công tác xây dựng, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần lan tỏa hơn nữa tinh thần, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua việc duy trì tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG