The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Chú trọng sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
19/04/2020 - Lượt xem: 1800
Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng bộ thị xã An Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/10/2015 về tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể thị xã giai đoạn 2015-2021. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 06/10/2015 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ làm cơ sở để thực hiện công tác tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015-2021. Với việc hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đó là một cơ sở để làm căn cứ xác định biên chế, số lượng người làm việc phù hợp và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định. Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức như quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Chú trọng thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác quy hoạch cán bộ. Đối với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; từ năm 2016, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai công tác quy hoạch lần đầu; các năm tiếp theo đều thực hiện công tác bổ sung quy hoạch. Đến thời điểm hiện tại, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản hoàn thiện từ cấp cơ sở đến thị xã, phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 64 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,7 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm. Chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy: 22 đồng chí, đạt tỷ lệ 2 lần so với số Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đương nhiệm. Các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thị xã: Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đều được lựa chọn, giới thiệu từ 02 đồng chí trở lên, có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức tốt và nhiều đồng chí đã được luân chuyển về cơ sở giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt xã, phường. Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.   

Quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Kết quả sắp xếp bố trí, điều động luân chuyển cán bộ từ năm 2017 đến nay: giới thiệu nhân sự chỉ định, bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, đề nghị chỉ định bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy; đề bạt, bổ nhiệm: 06; điều động, bổ nhiệm: 21; điều động lãnh đạo chủ chốt giữa các phường: 10. Đến thời điểm hiện nay, nhân sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến xã, phường cơ bản ổn định; là tiền đề cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt thị xã An Khê. Ảnh: Nguyễn Đông

Trên cơ sở Quy định số 825-QĐ/TW, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tình hình thực tế địa phương; Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 12 tháng 11 năm 2018 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Quy định này nêu rõ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý.  

Xác định việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên. Từ khi có Nghị quyết số 39-NQ/TW (năm 2015) đến nay đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tinh giản biên chế cho 48 trường hợp, trong đó: khối Đảng và đoàn thể thị xã là 04 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp theo quy định; khối chính quyền 44 người (trong đó: thôi việc ngay: 13 người; nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp theo quy định: 26 người; nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ hưu trí theo quy định: 05 người).

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung và hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc trao đổi, thông tin giữa các cấp qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và hộp thư điện tử công vụ.

Thời gian đến, Đảng bộ thị xã An Khê tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 - NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19 - NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG