The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. 92 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Chặng đường lịch sử vẻ vang
04/02/2022 - Lượt xem: 4772
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930) là một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân chống sự nô dịch đế quốc, được soi rọi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với quy luật vận động của cách mạng thế giới và sự nghiệp cách mạng nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi của lịch sử, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước kéo dài suốt nửa cuối thế kỷ XIX đến ba thập niên đầu thế kỷ XX. Cách mạng Việt Nam từ đây có cương lĩnh đúng đắn với việc xác định mục tiêu chiến lược, lực lượng và phương pháp cách mạng rõ ràng; có đội tiền phong lãnh đạo mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân và tiêu biểu cho phong trào dân tộc, quyết tâm lãnh đạo toàn dân giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc để tiến tới xã hội cộng sản.

Trải qua 92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dẫn dắt của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đoàn kết, đồng lòng đánh thắng các thế lực thù địch, những chiến công đã đi vào lịch sử.

Sau khi ra đời với đường lối cách mang đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng lớn. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939; cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945 mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 thành công đã giành lại nền độc lập của dân tộc sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước toàn thể quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng họp từ ngày 14 - 20/12/1976 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Năm 1954 sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Geneve biến miền Nam thành thuộc đia kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Do đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân ở miền Nam. Tại miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu để khôi phục kinh tế đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Tại miền Nam, Đảng lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế và tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đạt được một số thành tích đáng kể song cũng gặp không ít khó khăn.

Trước tình hình đó, Đảng đã tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về kinh tế tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước.  Đường lối đổi mới toàn diện được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Đổi mới đã đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. Việt Nam trở thành nước đang phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, văn hoá - xã hội có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo có những thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được kết quả tích cực.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đuòng đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Công cuộc đổi mới không chỉ làm biến đổi sâu sắc diện mạo đất nước, cuộc sống của nhân dân mà còn mang lại nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tựu Việt Nam đạt được càng chứng minh cho sự lựa chọn đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thắng lợi to lớn đó đã chứng minh một chân lý: “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (1).

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc gắn liền với sự lớn mạnh của Đảng cách mệnh chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta càng cảm phục về tư tưởng, tầm vóc và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt tiến trình cách mạng đất nước nói chung, trong vận động hợp nhất các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Mỗi cán bộ đảng viên của Đảng, đặc biệt những người hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận tự hào luôn có Đảng lãnh đạo, càng ra sức học tập để thấm nhuần đạo đức cách mạng của Người, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” (2) . Tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng, học tập đạo đức và phong cách của Người để vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong công cuộc đổi mới, đấu tranh chống các quan điểm sai trái phủ nhận vai trò của Đảng, góp phần tích cực hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng trong cuộc sống. Đưa đất nước trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu mà đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Lê Thị Thùy Dương

Trường Chính trị tỉnh

_____

Tài liệu tham khảo:

(1), Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr.26.tập 1

(2), Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr.33.tập 1

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG