22/08/2019 - Lượt xem: 1736
Qua 5 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đối với mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để tạo lập nguồn vốn, mở rộng cho vay trên địa bàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 222.964 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 6.131 tỷ đồng.

Gia Lai là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên, có dân số hơn 1,5 triệu người với 34 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 46,23% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao so với bình quân chung cả nước. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh là 34.873 hộ, chiếm 10,04%, giảm 3,3% so với cuối năm 2017; số hộ cận nghèo là 34.956 hộ, chiếm 10,06%. Trong đó, số hộ nghèo người DTTS là 30.441 hộ, chiếm 87,29% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; số hộ cận nghèo người DTTS là 26.801 hộ, chiếm 76,67%. Đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người DTTS ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; khoảng cách giàu-nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa người Kinh và người DTTS ngày càng tăng; một bộ phận không nhỏ người nghèo chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị của tỉnh.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế-xã hội ổn định và bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án hỗ trợ cho người nghèo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Trong đó, công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Ngày 22-11-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Sau khi có Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW đến các ngành, các cấp. Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã căn cứ tình hình cụ thể của địa phương ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị; đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.
 
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kbang thực hiện giải ngân cho người dân xã Krong. Ảnh: Đ.T
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kbang thực hiện giải ngân cho người dân xã Krong. Ảnh: Đ.T
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đối với mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để tạo lập nguồn vốn, mở rộng cho vay trên địa bàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho 222.964 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 6.131 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-6-2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 4.452 tỷ đồng, tăng 1.651 tỷ đồng so với cuối năm 2014 (tỷ lệ tăng bình quân hàng năm 11,78%). Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH đạt 178,4 tỷ đồng, tăng 148,4 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Vốn vay Ngân hàng CSXH đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân trên địa bàn. Tín dụng chính sách đã trở thành một trong những trụ cột tích cực, quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cụ thể, giai đoạn 2014-2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 13,96% còn 11,36%; giai đoạn 2016-2018 giảm từ 19,71% xuống còn 10,04% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Đến nay, có 60 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.
 
Bên cạnh đó, Chỉ thị số 40-CT/TW đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên; hoạt động tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng CSXH đã khẳng định là một công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.
 
 
 Người dân đến giao dịch tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ảnh: Đ.T
Người dân đến giao dịch tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Ảnh: Đ.T
 
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các cấp, các ngành, các địa phương và Ngân hàng CSXH tỉnh. Để phát huy kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng đến đối tượng thụ hưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phải thường xuyên gắn với chỉ đạo hoạt động tín dụng CSXH. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong hơn 15 năm qua, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12-4-2017 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, tranh thủ các nguồn vốn ủy thác từ địa phương, chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị-xã hội; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ... nhằm tạo điều kiện, mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo và các đối tượng chính sách.
 
 
 
Ông Trần Cao Nguyên-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro: 
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt 220,8 tỷ đồng với 7.395 hộ vay. Nguồn vốn tín dụng CSXH đã giải quyết tình trạng thiếu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hiện không còn thôn, làng, tổ dân phố “trắng” tín dụng. Thông qua phương thức cho vay ủy thác qua tổ chức chính trị-xã hội, mô hình Điểm giao dịch tại xã đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về kênh tín dụng ưu đãi, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào DTTS. Qua đó đã góp phần cùng địa phương thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,84% xuống còn 30,09% (giai đoạn 2015-2020) và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
 

 

 
* Ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện:
 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch 723/KH-UBND của UBND tỉnh, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn từ năm 2014 đến nay không ngừng được nâng cao về mọi mặt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là chỉ đạo rà soát xử lý thu hồi nợ bỏ đi khỏi địa phương, nợ đến hạn, nợ quá hạn. Huyện ủy, UBND huyện đã dành 1,9 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện để mở rộng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các Ban giảm nghèo của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để Ngân hàng CSXH làm căn cứ cho vay đúng đối tượng; vận động bà con mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ vậy, hàng năm đã giải quyết 100% các đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30-6-2019 đạt hơn 248 tỷ đồng, tăng hơn 86 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014. Số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn 7.952 hộ, chiếm 48,6% tổng số hộ trên toàn huyện.
 

 

 
* Ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND xã Đông (huyện Kbang):
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, địa phương đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công chức phụ trách địa bàn phối hợp các tổ chức đoàn thể ủy thác, trưởng thôn, Tổ vay vốn tiếp cận tuyên truyền, vận động các hộ mạnh dạn tiếp cận vốn vay, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Chính quyền địa phương cũng xác định, việc phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi tại địa bàn là việc làm quan trọng, giúp tăng thanh khoản ngân hàng đồng thời tạo nguồn lực nhiều hơn cho đối tượng vay cả trong và ngoài địa bàn. Nhờ đó, nếu như năm 2014, tổng dư nợ trên địa bàn xã chỉ hơn 18 tỷ đồng thì đến ngày 30-6-2019 đã lên hơn 27 tỷ đồng. Số lượng và chất lượng tín dụng chính sách nâng lên, sử dụng vốn tín dụng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và ý thức được việc có vay-có trả.
 
S.C (thực hiện)
 

 

 
DƯƠNG VĂN TRANG
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG