Unable to connect to the remote server Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
01/06/2019 - Lượt xem: 1496
Từ những thay đổi trong quan điểm và phương thức xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định “xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do vậy cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt chủ trương này.

Vấn đề đói nghèo không được giải quyết thì các mục tiêu ổn định về chính trị, bảo đảm các quyền con người không thể thực hiện được, cao hơn nữa xóa đói giảm nghèo là một nội dung quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Do đó, phải huy động và tranh thủ các nguồn lực tổng hợp, gắn với công tác định canh định cư để công tác xóa đói, giảm nghèo đảm bảo bền vững, chống tái nghèo có hiệu quả; tạo được ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo” (Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020). Đồng thời, nhìn nhận, phải giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng nhanh và bền vững; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí nông thôn mới; tạo điều kiện cho người nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống mức bình quân chung của cả nước (Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025). 

Qua thực hiện mục tiêu giảm nghèo những năm qua, tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong giai đoạn 2017 - 2018, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,51%, bình quân mỗi năm trên 3,2%, vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao và tỉnh đề ra; đến cuối năm 2018, tỉnh có 38.473 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo là 10,04%, số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 30.441 hộ, chiếm tỷ lệ 87,29% tổng số hộ nghèo. Số hộ cận nghèo đến cuối năm 2018 là 34.956 hộ, trong đó dân tộc thiểu số 26.801 hộ, chiếm tỷ lệ 76,67%. Toàn tỉnh giảm 762 hộ nghèo chính sách, người có công, đến cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo người có công. Đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân tộc thiểu số giảm từ 34,49% (47.133 hộ nghèo/136.667 hộ dân cư) thời điểm cuối năm 2016 xuống còn 21,07% (30.441 hộ nghèo/144.502 hộ dân cư) thời điểm cuối năm 2018, bình quân mỗi năm giảm 6,71%.

Các huyện được thụ hưởng Chương trình 30a bình quân mỗi năm giảm trên 4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; giai đoạn 2017 - 2018, tỷ lệ hộ nghèo huyện Kông Chro giảm từ 45,04% xuống 30,09%, bình quân giảm 7,47%; tỷ lệ hộ nghèo huyện Kbang giảm từ 21,04% xuống 11,85%, bình quân giảm 4,59%/năm; tỷ lệ hộ nghèo huyện Krông Pa giảm từ 34,1% xuống 20,14%, bình quân giảm 6,98%/năm; tỷ lệ hộ nghèo huyện Ia Pa giảm từ 32,83% xuống 20,73%, bình quân giảm 6,05%/năm). Các xã đặc biệt khó khăn giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 6%: Cuối năm 2016, 61 xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 40,92%; cuối năm 2017, 61 xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 34,38%. Cuối năm 2018, toàn tỉnh có 66/184 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%, tăng 37 xã so với cuối năm 2016, đạt 52,8% chỉ tiêu được giao đến năm 2020 (chỉ tiêu 125/184 xã). Đến cuối năm 2018, thành phố Pleiku có tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3,33% (217 hộ), giảm 5,6% so với cuối năm 2016; thị xã An Khê có tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 16,22% (60 hộ), giảm 21,49% so với cuối năm 2016.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, còn một số những tồn tại hạn chế, như: Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng nằm trong diện cận nghèo lớn, số hộ nghèo phát sinh trong năm cao, còn có hộ tái nghèo; nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%; chênh lệch mức sống giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số chưa được thu hẹp; đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; nhiều người dân chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản...

Để xóa đói, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới, cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt đầy đủ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình; nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông về giảm nghèo; phải huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội; khơi dậy ý chí tự vươn lên của chính bản thân người nghèo. Huy động tối đa nguồn lực Nhà nước, nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và chính bản thân hộ nghèo, tập trung ưu tiên và bố trí kịp thời để thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo, ưu tiên cho các địa bàn nghèo... Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, nhất là phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Thúy Hạnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG