The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân
24/11/2021 - Lượt xem: 1089
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa ban hành Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đánh giá, thời gian qua, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả bằng nhiều chương trình, kế hoạch, chủ trương, giải pháp, chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Hệ thống cơ sở hạ tầng từ khu vực thành thị đến khu vực nông thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo được tăng cường; các chính sách giảm nghèo được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định đã tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sau khi thoát nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo chất lượng cuộc sống theo hướng toàn diện; hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 5.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 65%. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thành phố từ 2,69% năm 2016 xuống còn 0,28% năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020); hộ cận nghèo từ 1,29% năm 2016 xuống còn 0,76% năm 2020. Hiện thành phố không còn hộ nghèo thuộc gia đình người có công; 02 địa phương không có hộ nghèo (xã Diên Phú, phường Đống Đa); 18 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo dưới 01% và 02 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 01% (xã Tân Sơn, xã Gào); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,27 triệu đồng/năm, gấp 2,0 lần so với năm 2016.

Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng chưa thật sự bền vững, tình trạng tái nghèo vẫn còn diễn ra ở một số xã, phường. Một số hộ nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách giảm nghèo của Nhà nước, chưa cố gắng lao động sản xuất phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhân dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị, khu vực nông thôn, các làng đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cải thiện. Hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân ở vùng nông thôn, các làng đồng bào dân tộc thiểu số có nơi còn khó khăn...

Thành ủy Pleiku đặt mục tiêu: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo sinh kế bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng của thành phố trong nhiệm kỳ mới

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thành ủy Pleiku tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối thị trường lao động, thị trường hàng hóa… .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò tích cực của cán bộ thôn, tổ dân phố, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ thành phố. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo các kiến thức, kinh nghiệm lao động, sản xuất, chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Phát động các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân.

Tăng cường vai trò của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng bệnh, khám bênh, chữa bệnh ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Rà soát, đánh giá nhu cầu nhà ở của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số để tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi đáp ứng nhu cầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp xây dựng nhà ở. Kêu gọi, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ủng hộ sửa chữa, xây dựng và trao tặng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập trung, sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhận thức và trách nhiệm về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và đa dạng hóa hình thức hoạt động đạt hiệu quả; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc thực hiện các chính sách, dự án của chương trình giảm nghèo để đảm bảo thực hiện các chính sách, dự án đạt hiệu quả.

Lê Minh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG