The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phụ nữ Gia Lai phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước trong hội viên
29/06/2020 - Lượt xem: 1837
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận nói chung và vai trò của tổ chức Hội trong công tác vận động phụ nữ nói riêng, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đáp ứng với yêu cầu và mong muốn của hội viên, khắc phục dần bệnh thành tích và hành chính hóa trong hoạt động.

Hội viên phụ nữ từng bước có ý thức vươn lên, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và của Hội để tập trung chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Điều đó được thể hiện qua những kết quả cụ thể như sau: Làm tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và phụ nữ; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động nhằm tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Đổi mới phương thức hoạt động bằng việc xác định chủ đề cụ thể của từng năm để triển khai phong trào, công tác Hội; tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở (như “Ngày thứ 5 cơ sở”, “Ngày 20 hàng tháng đi cơ sở”, “Hoạt động 1+1”, hoạt động “Hàng tuần 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở chi hội”) nhằm giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết các công việc ở cơ sở cũng như giữ mối quan hệ giữa các cấp Hội và hội viên ngày càng gắn bó; đặc biệt các cấp Hội trên địa bàn tập trung triển khai Khâu đột phá  “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”, lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến hội viên phụ nữ, theo nhu cầu của chị em; tạo động lực động viên đông đảo phụ nữ phát huy dân chủ, tích cực phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò của phụ nữ; tập trung phát triển hội viên vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, nữ công nhân lao động. Đến nay toàn tỉnh có 225.102/286.750 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 78,5%).

Thực hiện tốt nhiệm vụ nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng với nâng cao chất lượng tài liệu tuyên truyền của Hội hàng quý, tờ thông tin phụ nữ Gia Lai, trên các nhóm Zalo, Facebook, trên Website của tỉnh Hội, qua tin nhắn Viettel… nhằm kịp thời tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp quan tâm củng cố, phát triển và phát huy vai trò của 32.810 hội viên nòng cốt trong phát hiện những vấn đề nảy sinh tại địa bàn báo cáo Hội cùng cấp tham mưu cấp ủy kịp thời giải quyết. Hội LHPN các cấp tham gia với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của hội viên phụ nữ; tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và phản biện xã hội theo quy định. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Những phát hiện, kiến nghị của Hội qua giám sát và phản biện xã hội, đối thoại với cấp ủy, chính quyền góp phần bổ sung và từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới… và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Phụ nữ Gia Lai phát động và phát huy hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Phát động và duy trì phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn: Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như nuôi dưỡng các phong trào được các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng trong đó có thể kể đến những phong trào lớn như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; phong trào: “vận động hộ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ tiết kiệm chi tiêu thoát nghèo bền vững”, phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các phong trào phụ nữ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới... được các cấp Hội triển khai phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội gắn với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Phong trào thi đua, các hoạt động đều được tổ chức ưu tiên hướng về cơ sở, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình “dân vận khéo” đã làm cho mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua góp phần cùng chính quyền tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan. Hội LHPN tỉnh tham mưu ký kết Quy chế phối hợp số 475/QC-UBND-HLHPN ngày 30/7/2013 về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Hội LHPN tỉnh, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND và Hội LHPN các cấp phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của chính quyền, của Hội. Trong 10 năm qua UBND đã tạo điểu kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ thực hiện các hoạt động như: hỗ trợ Hội triển khai thực hiện các đề án 343, 704, đề án 938, 939, xây dựng mô hình “Thôn/Làng phụ nữ kiểu mẫu”...; phối hợp phát động các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Hội hoạt động nhất là về kinh phí, phương tiện làm việc. Những kết quả của các chương trình phối hợp đã góp phần quan trọng cho các cấp Hội triển khai thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Từ những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể như sau:

Thứ nhất, Bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, địa phương các cấp trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ gắn với thực hiện công tác dân vận.

Thứ hai, Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động để phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, địa bàn; tổ chức các phong trào, hoạt động Hội phải có chiều sâu đi liền với xây dựng các mô hình, địa chỉ cụ thể, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình "dân vận khéo" do Hội LHPN thực hiện hiệu quả.

Thứ ba, Mọi hoạt động, phong trào, mô hình của Hội đều bắt nguồn từ nhu cầu và để giải quyết các vấn đề thiết thân của hội viên, phụ nữ. Tạo động lực động viên đông đảo phụ nữ phát huy dân chủ, tích cực phát huy nội lực, tiềm năng, sức sáng tạo, vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, Để làm tốt công tác dân vận cần có cán bộ dân vận khéo, do đó thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố cán bộ làm công tác dân vận gắn với không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập hiện nay. 

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG