The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững
20/09/2020 - Lượt xem: 1860
Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong huyện Krông Pa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thu ngân sách đạt khá. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; đời sống của nhân dân ngày được nâng lên. Tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo và giữ vững. Công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đồng bộ. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng và hoạt động hiệu quả. Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm, nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp huyện, xã từng bước được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng dần đi vào nền nếp và chất lượng. Công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã ngày càng được đổi mới và chất lượng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính ngày càng được hoàn thiện, đổi mới, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và phát huy; niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng cao.

Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp đạt thấp. Các thành phần kinh tế phát triển chưa mạnh; sức cạnh tranh thấp. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Triển khai trồng rừng, nâng độ che phủ rừng không đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục giữa các vùng chưa đồng đều; công tác xã hội hóa giáo dục còn những mặt hạn chế. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hình thức thông tin tuyên truyền có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới không đạt chỉ tiêu đề ra. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. An ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu; chưa kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý, điều hành một số lĩnh vực của chính quyền hiệu quả chưa cao. Trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hình thức. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức đoàn, hội còn thấp.

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp là hướng đi thoát nghèo trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: N.V

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định: Phát huy thế mạnh, khai thác tốt các tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; đô thị văn minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để Krông Pa phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu nêu trên, Đảng bộ huyện xác định một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng cánh đồng lớn; mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế dưới tán rừng; hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, vùng sản xuất cây dược liệu; khai thác tối đa nguồn đất nông nghiệp để sản xuất cây trồng cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Chú trọng thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các ngành nghề sử dụng nguyên liệu tại chỗ. Chú trọng phát triển những ngành công nghiệp có lợi thế và tác động mạnh đến sự phát triển nhanh và bền vững, như: Công nghiệp chế biến nông - lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng không nung, xử lý rác thải sinh hoạt,... Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, đa dạng hóa các loại hình thương mại, đầu tư xây dựng và cải tạo chợ tại các xã bằng nguồn vốn Nhà nước và huy động nguồn vốn từ xã hội hóa.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm mà Đại hội VII đã đề ra, đó là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG