Unable to connect to the remote server Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.Pleiku
08/12/2019 - Lượt xem: 1618
Tính đến 30/11/2019 Thành phố Pleiku có 88 cơ quan, đơn vị (13 phòng chuyên môn, 09 đơn vị sự nghiệp, 66 trường học). Thời gian qua, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ gắn với thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

Thường xuyên xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Mọi công việc của cơ quan đều được đưa ra tập thể để thảo luận bàn bạc phát huy dân chủ và quyết định theo đa số. Tổ chức chấm điểm, đánh giá cuối năm đúng thực chất của cơ quan, đơn vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng...được thực hiện đúng quy trình đảm bảo công khai, dân chủ. Chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, phong cách ứng xử văn minh, tuân thủ hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện quy định của Đảng và nhà nước, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Năm 2016, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 96%. Năm 2017, tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 95%. Năm 2018, tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu (02 năm từ năm 2017-2018) đạt 92,6%. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm tài sản thực hiện đúng quy định và công khai minh bạch trong cơ quan, đơn vị, tiết kiệm để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, thành phố đã từng bước kiện toàn, sắp xếp phù hợp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; sắp xếp bố trí lại cán bộ ở một số cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp của thành phố và chức danh chủ chốt của một số xã, phường. Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện bầu bổ sung 26 cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường nhiệm kỳ 2016-2021; Điều động, luân chuyển: 69 đồng chí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại mới 68 đồng chí. Qua rà soát, sắp xếp lại các cơ quan đã giảm 02 Ban Chỉ đạo; 07 đơn vị sự nghiệp công lập, 04 trường học, 02 cấp trưởng, 19 cấp phó; Số biên chế tinh giản được là 27 biên chế (khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể: 10 biên chế, khối chính quyền: 17 biên chế). Đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ VN, trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thực hiện mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là chủ tịch HĐND thành phố; cấp xã phường có 16/23 đơn vị thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, 6/23 đơn vị thực hiện Phó Bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND.

Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện QCDC tại thành phố Pleiku. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành ủy, UBND thành phố đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân vì dân, có nhiều giải pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết chậm trễ. Cơ chế “Một cửa”, “Một cửa hiện đại” triển khai có hiệu quả, đồng bộ, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử. Đặc biệt từ ngày 30/7/2019, thành phố đã thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện tỉnh, đây là một cách làm mới tạo sự minh bạch, góp phần thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính, hiện đại hóa nền công vụ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, tiết kiệm chi phí nhà nước và xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh, 100% các cơ quan đơn vị và UBND các xã, phường đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo tất cả các văn bản đi, đến (trừ văn bản có chỉ mức độ mật và các văn bản có quy định riêng) đều xử lý trên hệ thống và sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ.

Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Ban Tiếp công dân thành phố để giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời. Thành phố Pleiku đã tiếp nhận 1.179 đơn, gồm: 79 khiếu nại, 53 tố cáo, 1.047 kiến nghị. Đã tiến hành giải quyết được 729/764 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 95,42%, gồm: 34 khiếu nại, 17 tố cáo, 678 kiến nghị. Lãnh đạo của thành phố cùng với các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với công dân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 107 cuộc đối thoại đối với nhân dân (trong đó 65 trường hợp đối thoại thu hồi đất, 22 trường hợp đối thoại giải quyết khiếu nại, 20 trường hợp đối thoại kiến nghị, tranh chấp).

Hằng năm, thành phố tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý, việc điều hành ngân sách và các nguồn quỹ khác tại các địa phương, đơn vị; Đã triển khai 17 cuộc thanh tra tại 25 đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng... Qua công tác thanh tra, hầu hết thủ trưởng các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Duy trì thường xuyên chuyên mục“Trả lời bạn nghe đài” trên sóng phát thanh 02 lần/tháng và xây dựng chuyên mục“Hỏi, đáp pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố để tuyên truyền những quy định mới của pháp luật đến người dân. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử của UBND thành phố thường xuyên đăng tải các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến người dân và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định để lấy ý kiến xây dựng các quy chế, quy định và những nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ, công chức trong cơ quan; đồng thời, những ý kiến thắc mắc trong đơn vị đều được thủ trưởng trả lời trực tiếp. Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn cơ sở với lãnh đạo cơ quan; quy chế làm việc của thủ trưởng cơ quan. Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình, có ý thức rèn luyện, phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lối sống làng mạnh và trung thực; tích cực tham gia ý kiến về những việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến. Mỗi cán bộ không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai dân chủ. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa và hạn chế khiếu kiện, khiếu nại; ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, lãng phí tham nhũng, giúp cơ quan, đơn vị ổn định phát triển.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG