Unable to connect to the remote server Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
03/07/2018 - Lượt xem: 2409
Đến nay 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ảnh nguồn GLO.

Chính quyền cấp xã thực hiện nghiêm túc việc công khai đối với các dự án, công trình đầu tư, các chủ trương, chính sách an sinh xã hội. Trình tự giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân được thực hiện thường xuyên, bố trí lãnh đạo và công chức chuyên môn trực tiếp giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo quy định. Các thủ tục hành chính từng bước đã được cụ thể hóa, đơn giản hóa, thời gian thụ lý hồ sơ được rút ngắn hơn, giảm việc đi lại của người dân.

Đến nay 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổng hợp kết quả việc đánh giá và tự phân loại xã, phường, thị trấn hiện nay: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có: 86/222 đơn vị, đạt 38,74%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ có: 129/222 đơn vị, đạt 58,11 %; Hoàn thành nhiệm vụ  có: 07/222 đơn vị, chiếm 3,15%. Chú trọng việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác bảo trợ xã hội luôn được chính quyền quan tâm và thực hiện kịp thời như: thực hiện cuộc vận động “ngày vì người nghèo” đã ủng hộ đến tháng 5/2018 là 2 tỷ đồng và đã sử dụng xây dựng mới 22 nhà tình tình nghĩa, đại đoàn kết; sửa chữa 01 nhà tình tình nghĩa từ quỹ an sinh xã hội, với số tiền 821 triệu  đồng. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đã được triển khai tích cực, đên nay có 49 xã đạt chuẩn. Về giáo dục, y tế, dân số - gia đình trẻ em, công tác xã hội đều được đảm bảo. Thực hiện cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” đã được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Công tác cải cách hành chính, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn đã thực hiện một cách nghiêm túc về công khai Bộ thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà, sách nhiễu; hầu hết các xã, phường, thị trấn đều bố trí lãnh đạo và cán bộ công chức chuyên môn trực tiếp, tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết các yêu cầu vướng mắc của nhân dân và thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được chính quyền cơ sở  hết sức quan tâm, đã được đem lại nhiều lợi ích cho người dân, các thủ tục hành chính từng bước đã được cụ thể hóa, bớt rườm rà, công khai, minh bạch, thời gian thụ lý hồ sơ được rút ngắn hơn, giảm thiểu việc đi lại của người dân. Đến nay tỉnh có 222/222 xã, phường, thị trấn giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của nhân dân theo đúng quy trình, cụ thể: 222/222  đơn vị xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa” đạt 100%.

Công tác tiếp công dân: 06 tháng đầu năm đã giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tích cực; góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Vai trò tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải và tự quản ở thôn, làng, tổ dân phố cải thiện; từ đó góp phần giảm tình trạng đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp; ổn định an ninh và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.   

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng động ở xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố và kiện toàn, luôn đủ về số lượng và chú trọng đến chất lượng, xây dựng được quy chế hoạt động và kế hoạch công tác thanh tra, giám sát của từng đơn vị, góp phần vào việc phát huy tác dụng và hiệu quả của các công trình công cộng ở địa phương; tham mưu, đề xuất và hướng dẫn cho các tổ hòa giải và tổ tự quản ở thôn, làng, tổ dân phố hoạt động có hiệu quả hơn, đã làm giảm tình trạng đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Thường xuyên phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội “, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân hoặc xử lý những vấn đề bức xúc trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm đại biểu Quốc hội tổ chức được 11 cuộc tiếp xúc cử tri gồm 1.120 người tham gia với 135 ý kiến. (Đại biểu HĐND các cấp đang tổ chức tiếp xúc sẽ báo cáo vào cuối năm). Thực hiện 76 nội dung giám sát, 57 nội dung phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư cho phù hợp.

Bên cạnh đó, chính quyền đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cùng cấp, tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã, việc xây dựng Quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, đến nay có 100% xã, phường, thị trấn thực hiện. Việc đề cử, miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ dân phố, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đều đưa ra cho nhân dân  phát huy dân chủ và thực hiện quyền giám sát của mình về tổ chức và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Thông qua việc quán triệt nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm hơn trong việc áp dụng thực hiện như: đã đưa các nội dung của Pháp lệnh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của từng tổ chức, hoặc gắn việc thực hiện dân chủ với công tác tự phê bình và phê bình cùng với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua  đó đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, cũng như về quan  điểm lập trường, tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng. Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tất cả quần chúng nhân dân, tích cực tham gia, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và đối với chính quyền ở cơ sở nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoạt động của HĐND ngày càng được đổi mới, thể hiện qua các hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri của  đại biểu HĐND được cải tiến, số lượng cử tri tham dự ngày càng đông hơn so với những năm trước.

Các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân cùng với sự điều hành của chính quyền và hoạt động tích cực của các tổ chức đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy dân chủ gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG