The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa: Chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân
19/05/2020 - Lượt xem: 1971
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và đạt một số kết quả tích cực.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 553-QĐ/TU và Quyết định 554-QĐ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức quán triệt và lồng ghép với việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xây dựng quy chế phối hợp tổ chức lồng ghép các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền. Qua đó, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, điều hành và vai trò phối hợp, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã lồng ghép triển khai thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU, Quyết định 554-QĐ/TU gắn với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Hằng năm, Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện lồng ghép việc thực hiện công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quyết định 553-QĐ/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các trách nhiệm cụ thể theo Quyết định số 507-QĐ/HU, ngày 05/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó, quy định thành phần, trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân phục vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tiếp dân, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân của người đứng đầu cấp uỷ xã, thị trấn.

Tiếp xúc, gặp gỡ nghe nhân dân phản ánh, kiến nghị. Ảnh: N.Đ

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan liên quan rà soát, lựa chọn những nội dung tham mưu xây dựng kế hoạch giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, cấp huyện đã tổ chức 10 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, trong đó: tổ chức 03 cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với các đồng chí bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố và giải đáp một số ý kiến liên quan đến vai trò lãnh đạo của chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên; 01 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Ban quản trị của các hợp tác xã trên địa bàn huyện; 01 cuộc đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với hội viên, phụ nữ trên địa bàn; 01 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân xã Hải Yang; 01 cuộc đối thoại giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với trẻ em trên địa bàn; 01 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với chức sắc, chức việc, giáo dân Công giáo làng Kon Nak - Hà Đông. Hội Nông dân huyện chủ trì tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với cán bộ, hội viên nông dân các xã, thị trấn để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai cho vay vốn theo Nghị định số 55/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 01 cuộc đối thoại giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Hội Nông dân tỉnh với Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nông dân các xã, thị trấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tự nguyện, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các xã, thị trấn tổ chức 31 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với đoàn viên, hội viên và nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính; lĩnh vực đất đai, các chế độ, chính sách tại 14 xã, thị trấn cụ thể: Kon Gang 01 cuộc, Hneng 01 cuộc, Hnol 05 cuộc, KDang 05 cuộc, Đak Sơmei 05 cuộc, Thị trấn Đak Đoa 02 cuộc, ADơk 02 cuộc, Đak Krong 01 cuộc, Tân Bình 01 cuộc, Hải Yang 02 cuộc, Hà Đông 01 cuộc, Ia Băng 01 cuộc, xã Trang 02 cuộc, Glar 02 cuộc.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đảm bảo mục đích, yêu cầu nội dung đề ra; tại các buổi tiếp xúc, chính quyền huyện thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng; những chính sách triển khai trên địa bàn, những vấn đề dư luận quan tâm, tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị với thái độ tích cực, hiệu quả; các kiến nghị, nhu cầu chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời hơn; niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết thúc các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã với nhân dân trên địa bàn huyện đều ban hành thông báo kết luận của chủ trì và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị.

Nhìn chung, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đã giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những chính sách phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai trên địa bàn; những thuận lợi, khó khăn hiện nay, từ đó giúp nhân dân nắm bắt, hiểu rõ cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Công tác thu thập ý kiến đóng góp, tham vấn, phản ánh của nhân dân về phương thức lãnh đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và những vấn đề bức xúc được người dân đồng thuận cung cấp. Thông qua đối thoại, đã trực tiếp nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Đồng thời, giải quyết kịp thời những kiến nghị đã góp phần quan trọng nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG