The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác và cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh
30/03/2017 - Lượt xem: 2408
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 612-QĐ/TU, ngày 28 tháng 3 năm 2017 về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc, quan hệ công tác và cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh có nhiệm vụ: (1) Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 49-NQ/TW). (2) Thảo luận, quyết định chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo cả nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. (3) Nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị với Trung ương về những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. (5) Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Quy định cũng nêu rõ: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh được quyền yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tỉnh báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW và các nghị quyết, quyết định, kết luận về lĩnh vực cải cách tư pháp của Trung ương, của tỉnh; cung cấp thông tin và tham gia ý kiến đối với các văn bản về lĩnh vực tư pháp. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 49-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp đến năm 2020. Tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực tư pháp của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; họp thường kỳ 6 tháng một lần, họp bất thường khi cần thiết và có cơ quan Thường trực là Tòa án nhân dân tỉnh.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG