The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn tỉnh kết nạp được 1.136 đảng viên trong gần 03 tháng cuối năm 2018
23/11/2018 - Lượt xem: 2951
Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh kết nạp được 2.597 đảng viên, so với cuối năm 2017 đạt tỷ lệ 4,72% (dự kiến đến cuối năm đạt chỉ tiêu 5% mà Nghị quyết đã đề ra). Nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 57.533 đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong 03 tháng cuối năm, toàn tỉnh kết nạp được 1.136 đảng viên, trong đó có 382 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 33,63%; 62 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 5,46%.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương  (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-Qđi/TU, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Theo đó, tất cả các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã được sắp xếp lại đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); qua sắp xếp đã giảm 03 phó trưởng ban, giảm 06 phòng đơn vị trực thuộc, số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 18 người (06 trưởng phòng, 12 phó trưởng phòng).

Bên cạnh đó, đã tham mưu ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương chuẩn bị việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp theo quy định.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ, nắm tình hình chính trị hiện nay để phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và công tác phát triển đảng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG