The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. "Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân"
23/06/2017 - Lượt xem: 2827
“Tôi sẽ đem hết sức mình cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 


Đó là khẳng định của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với báo giới sau khi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Phóng viên (PV): 
Trước hết xin chúc mừng đồng chí đã được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Xin đồng chí cho biết một vài cảm nghĩ khi đảm nhận trọng trách mới được giao?

Đồng chí Trần Thanh Mẫn:
Việc được Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tín nhiệm, thống nhất hiệp thương cử tôi làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, MTTQ Việt Nam giao cho tôi.

Trải qua gần 87 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào, MTTQ Việt Nam thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức, hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các vị Chủ tịch tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã gây dựng, tạo nên bề dày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới quan trọng, nêu cao tinh thần: Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin; trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân; nỗ lực hoàn thiện cơ chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự gắn kết trong phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

PV: Trong thời gian tới, trên cương vị của mình, đồng chí làm gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của MTTQ Việt Nam?

Đồng chí Trần Thanh Mẫn: 
Kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, tôi sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ nay đến cuối năm, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng việc thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của MTTQ Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', "tự chuyển hóa'' trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', đảm bảo vừa có tính kế thừa vừa đổi mới, có định hướng lâu dài, tạo cơ chế để công tác mặt trận hoạt động đạt kết quả cao hơn nữa.

PV: 
Đồng chí có thể nói rõ hơn về những công việc phải làm trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ 2014 – 2019?

Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xứng đáng với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trước những thời cơ, thách thức mới đang đặt ra, để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, thời gian tới, công tác Mặt trận sẽ tập trung vào việc tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam duy trì thường xuyên việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; trân trọng lắng nghe, phản ánh và đồng hành, chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân.

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, MTTQ Việt Nam thường xuyên sâu sát, gắn bó để nắm bắt tâm tư, tình cảm, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Mặt trận chủ động triển khai nhiều giải pháp, nội dung cụ thể, thực chất hơn trong việc gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam; nghiên cứu, phối hợp đề xuất với Đảng, Nhà nước tháo gỡ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện hơn nữa cho kiều bào ta ở nước ngoài về nước kinh doanh, làm ăn, sinh sống được ổn định, thuận lợi; đề xuất cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài là kiều bào ta ở nước ngoài cống hiến xây dựng đất nước, quê hương. MTTQ Việt Nam đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đến thời điểm này, chưa bao giờ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được thể hiện đầy đủ như hiện nay. Điều đó được khẳng định trong Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam và các đạo luật có liên quan.

Ngày 15/6/2017 vừa qua, sau một thời gian tích cực phối hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành ký kết Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Đây là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng, là điều kiện để hệ thống MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng cơ chế, phương pháp, quy trình để phát huy thực sự vai trò giám sát của mỗi người dân và cộng đồng dân cư; tập trung giám sát, phản biện xã hội trực diện đối với những nội dung, lĩnh vực cử tri, nhân dân, xã hội quan tâm, bức xúc.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cũng sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng, phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới một cách thực chất hơn về nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống MTTQ Việt Nam; coi trọng củng cố về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phát huy vai trò của các hội đồng, ban tư vấn, các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận các cấp; hoàn thiện cơ chế phối hợp, phát huy hiệu quả trong thống nhất hành động giữa các thành viên MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia vào các công việc của MTTQ Việt Nam, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV: 
Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG