The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
21/11/2019 - Lượt xem: 2744
Thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạ triển khai thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng.

Qua quán triệt và triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của cả hệ thống chính trị; từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 30 tháng 9 năm 2015 về tinh giản biên chế các cơ quan khối Đảng và Đoàn thể của huyện Kông Chro giai đoạn 2015 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án số 03/ĐA-TGBC ngày 30 tháng 9 năm 2015 về tinh giản biên chế các cơ quan Khối chính quyền giai đoạn 2016 - 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đề ra. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chủ trương của Đảng.

Qua 03 năm triển khai thực hiện, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cụ thể là các tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bên trong của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp; trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số được đảm bảo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và theo quy định của pháp luật. Việc hoàn thiện xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Đề án số 02-ĐA/HU ngày 10 tháng 01 năm 2017 Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể và trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hiện đang chờ cấp trên thẩm định phê duyệt. Đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền thực hiện theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa

Về quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý: Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các văn bản của huyện để thực hiện, đó là: Quy định số 1655-QĐ/HU ngày 27 tháng 3 năm 2018 về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và Quy định số 01-QĐi/HU ngày 04 tháng 9 năm 2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Từ khi ban hành quy định, việc thực hiện công tác cán bộ trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định của Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy trình và hồ sơ cán bộ được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định; điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ được luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo theo yêu cầu của từng vị trí, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên và cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018, tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện đến thời điểm đánh giá là 2.164 đồng chí, trong đó: Đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt 59 đồng chí (chiếm 2,7%); đảng viên kết nạp dưới 6 tháng không đánh giá 76 đồng chí (chiếm 3,5%); đảng viên đã được đánh giá chất lượng 2.029 đồng chí (chiếm 93,8%). Kết quả: Có 177 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 8,7%); 1.610 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 79,3%); 231 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 11,4%) và 11 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,5%).  

Về thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Hầu hết các cơ quan, đã quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, tổ chức thảo luận dân chủ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, công khai tài chính trong việc quản lý và sử dụng kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan được tham gia thực hiện và giám sát thực hiện phương án sử dụng biên chế, kinh phí theo quy định của Nhà nước. Hàng năm báo cáo kết quả việc thực hiện kinh phí với cơ quan chủ quản cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp.

Để tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện uỷ Kông Chro xác định một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau: Chỉ đạo các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện bám sát kế hoạch, chương trình đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước đi phù hợp, dứt điểm; quyết liệt, hiệu quả. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp, không tinh giản bộ máy một cách cứng nhắc. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, để bảo đảm không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế để đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG