Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Đối tượng kiểm tra gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan. Theo đó, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng, việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

Bộ kiểm tra công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động như việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá; thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại; trình tự, thủ tục đánh giá hàng năm; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái.

Trong công tác quy hoạch, Bộ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ, công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo chức danh; bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa trình độ, kiến thức cho công chức, viên chức đương chức và cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn trong quy hoạch; việc thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hàng năm đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ của 4 đơn vị trên, trong đó chú trọng vào việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Cùng với đó, Bộ kiểm tra công tác điều động, luân chuyển; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gồm trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu trong phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm); kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện chính sách về lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, công chức, viên chức…

Bộ Nội vụ đề ra nguyên tắc khi phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ phải tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng, Thanh tra Bộ, Vụ Công chức - Viên chức triển khai kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ và Bộ trưởng kết quả thực hiện./.