The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
20/04/2018 - Lượt xem: 2508
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương ban hành nhiều kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Kết quả hình ảnh cho gia lai học tập và làm theo bác hồ

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đối với việc xây dựng kế hoạch của tập thể, căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Hướng dẫn 08-HD/BTGTW và tình hình thực tế ở địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch 28-KH/TU, trong đó xác định 04 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: (1) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI); (2) Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ và củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; (3) Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trọng tâm là tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; (4) Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, trong kế hoạch hằng năm (năm 2017, năm 2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Cụ thể đó là, Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 xác định 03 nội dung trọng tâm, gồm: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) để kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; (2) Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; (3) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan công quyền, việc thực thi công vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 26 tháng 01 năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 xác định 03 nội dung đột phá, gồm: (1) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; (2) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để kêu gọi, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh; (3) Tập trung hướng về cơ sở; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề hiện nay còn bức xúc, nổi cộm, được dư luận quần chúng quan tâm.

Đến cuối tháng 12 năm 2016, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 28-KH/TU. Trong từng năm (2017, 2018), các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chú trọng việc “làm theo” Bác.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4899/KH-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2016 chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cá nhân, các cấp ủy chủ động chỉ đạo, hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch và thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa hướng dẫn việc thực hiện Sổ Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (áp dụng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý và cán bộ được quy hoạch vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý). Theo đó, hằng năm, từng cá nhân xây dựng 01 bản kế hoạch gửi chi bộ, đồng thời, ghi chép lại nội dung trong bản kế hoạch vào sổ để thực hiện. Hình thức: Sổ Kế hoạch gồm 02 phần: (1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống những văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Thị ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện sổ Kế hoạch. (2) Phần ghi chép theo từng năm, lần lượt từ năm 2017 đến năm 2021; theo trình tự: Trích ghi nội dung đăng ký của cá nhân vào đầu năm; định kỳ 6 tháng, 01 năm cá nhân tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ 6 tháng, 01 năm chi bộ, đảng bộ cơ sở nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. Bắt đầu từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn mẫu bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác hằng năm để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Ưu Ái 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG