Unable to connect to the remote server Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những mốc son lịch sử trong 91 năm qua
03/02/2021 - Lượt xem: 9703
91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc ta giành những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử: Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc với 9 năm kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ đánh đuổỉ đế quốc, thực dân xâm lược và 35 năm đổi mới đất nước từ 1986 đến nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930  (từ ngày 6-1 đến 7-2-1930) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử của dân tộc. Kể từ khi Đảng ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi  vĩ đại: “thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.[1] Những thắng lợi to lớn đó đều khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trước hết được khẳng định khi Đảng mới 15 tuổi (từ năm1930 đến năm 1945), nhưng đã lãnh đạo Nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu một trong những bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Thắng lợi đó đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, phá tan xiềng xích nô lệ của phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á[2]. Với thắng lợi này đã chấm dứt chế độ thuộc địa - phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ nước thuộc địa - phong kiến thành một nước độc lập, tự do, dân chủ Nhân dân. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật hợp pháp trở thành một đảng nắm chính quyền trong cả nước.

Với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám còn là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện ở một nước thuộc địa-phong kiến, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận Mác - Lênin, khẳng định sức sống vô địch của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nói về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “…Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi… Chẳng những giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”[3]

Tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng còn được khẳng định lãnh đạo Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 9 năm của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ và 21 năm xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Thắng lợi của Nhân dân ta có ý nghĩa to lớn và sâu sắc, mang tầm vóc thời đại. Đó là thắng lợi của tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể Nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo và rèn luyện.

Trong 9 năm Đảng lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ đó là thắng lợi của đường lối kháng chiến do Đảng đề ra và thực hiện là toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính. Và đường lối đã được Đảng bổ sung cho phù hợp với bối cảnh đất nước được phát triển thành đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân (tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tháng 2-1951) để góp phần đi đến thắng lợi từ mặt trận quân sự  đó là chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ 1954 - bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh Nhân dân thần kỳ, thật xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.[4] Đến thắng lợi trên mặt trận ngoại giao (Hội nghị Giơnevơ 21-7-1954). Để đưa đến lần đầu tiên trong lịch sử gần một trăm năm (từ năm 1858 đến 1954), trên phần nửa nước ta sạch bóng quân xâm lược. Thắng lợi đó đã đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn thực hiện hai chiến lược cách mạng ở hai miền: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo cơ sở vững chắc để tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi của Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trải qua 21 năm chiến đấu, Nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân trên cả nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo của Đảng, là thắng lợi của nghệ thuật tiến hành chiến tranh Nhân dân; là nghệ thuật phối hợp sức mạnh quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa….vì mục tiêu chung là giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Với thắng lợi đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vai trò lãnh đạo của Đảng còn khẳng định qua 35 năm đổi mới đất nước, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới ở nước ta đã dạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả rõ rệt; mối quan hệ gắn bó mật thiết và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Những thành tựu to lớn đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của Nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa , nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

91 năm qua đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Đảng ta là đạo đức, là văn minh”[5]. Đó chính là bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của Đảng và cũng là cội nguồn làm nên sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cách mạng chân chính nhất, là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước. Vai trò, vị trí đó được củng cố và phát triển trong  thực tiễn lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng suốt từ năm 1930 đến nay. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh côngn nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng càng trở nên cấp thiết, vai trò lãnh đạo của Đảng càng trở lên quan trọng./.

Ths Vũ Thị Thảo

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Tài liệu tham khảo


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2001, tr.12.

[2] PSG, TS. Nguyễn Trọng Phúc ( Chủ biên): Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật , Hà Nội, 2011, tr.292.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, tr.159.

[4] Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.55.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.12, tr.403.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG