Unable to connect to the remote server Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
07/06/2014 - Lượt xem: 7026
Toàn tỉnh hiện có 17 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, gồm 01 trung tâm thành phố thuộc tỉnh, 02 trung tâm thị xã và 14 trung tâm huyện. Tổng số cán bộ của 17 trung tâm là 87 cán bộ (trong đó, cán bộ quản lý: 29; giảng viên: 12; cán bộ hành chính: 46). Trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học: 60 người. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp chính trị: 26; trung cấp: 20; sơ cấp: 13. Nhìn chung, công tác tổ chức, cán bộ của các trung tâm BDCT cấp huyện tuy có biến động, song vẫn đảm bảo duy trì tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định 185-QĐ/TW, các trung tâm BDCT cấp huyện đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, đưa phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy lý luận chính trị. Chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học tại các trung tâm; xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, giáo án có chất lượng, theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Hoạt động của các trung tâm BDCT ngày càng đi vào ổn định, nền nếp, hiệu quả. Chất lượng giáo dục lý luận chính trị ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW ngày 3 tháng 9 năm 2008  của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X "Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoạt động tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các địa phương trong tỉnh.

Trong giai đoạn (2008 - 2013), các trung tâm BDCT cấp huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 3.433 lớp, cho 277.555 lượt người tham gia học tập. Trong đó: bồi dưỡng kết nạp Đảng 305 lớp, với 21.457 học viên; bồi dưỡng Đảng viên mới 148 lớp, với 10.459 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy 140 lớp, với 10.041 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở 40 lớp, với 3.112 học viên; sơ cấp lý luận chính trị 55 lớp, với 2.907 học viên; bồi dưỡng công tác đoàn thể 528 lớp, với 38.428 học viên; học tập, quán triệt nghị quyết và thông tin thời sự 1.083 lớp, với 102.743 lượt người học; bồi dưỡng các chuyên đề 670 lớp, với 52.495 lượt người học; các lớp khác 464 lớp, với 35.913 lượt người học...  Thông qua học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về giáo dục lý luận chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.

Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức không ngừng được nâng lên. Từ năm 2008 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 139 lượt giảng viên, giảng viên kiêm chức tại các trung tâm BDCT cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc, góp phần cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá học viên và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thực hiện Quy định 54-QĐ/TW của Trung ương và phân cấp quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thời gian qua việc cử cán bộ, đảng viên theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chương trình sơ cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể được rà soát chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng có chuyển biến tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên sau khi đào tạo, bồi dưỡng đã vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vào quá trình công tác, nâng cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao... Số lượng các lớp và học viên tham gia học tại các trung tâm năm sau cao hơn năm trước, hình thức mở lớp phong phú, đa dạng với phương châm hướng về cơ sở, nhất là đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch do ban thường vụ cấp ủy phê duyệt. Ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, các trung tâm BDCT cấp huyện còn phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo các huyện đã tham mưu giúp cấp uỷ triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến cơ sở. Tổ chức các sinh hoạt báo cáo viên cấp uỷ và một số buổi trao đổi thông tin thời sự trong nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, một số địa phương trong tỉnh đã phối hợp, liên kết với một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở các lớp trung cấp chuyên ngành như trung cấp luật, nông - lâm nghiệp tại trung tâm BDCT cấp huyện.

Việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập đã được các trung tâm chú trọng. Hoạt động dạy và học được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, thường xuyên có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học như thao giảng, dự giờ, thăm lớp, toạ đàm rút kinh nghiệm, kiểm tra hồ sơ, giáo án... Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên và giảng viên kiêm chức không ngừng được nâng lên. Chương trình giảng dạy đã kịp thời đưa những kiến thức, nội dung mới vào bài giảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là các nội dung trong chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập tại các các trung tâm BDCT được các cấp, các ngành quan tâm, hiện có 16/17 trung tâm BDCT cấp huyện được đầu tư xây dựng mới và đưa vào hoạt động động hiệu quả. Riêng trung tâm BDCT thị xã Ayun Pa cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng. 17/17 trung tâm được trang bị đủ máy vi tính, photocoppy; 15/17 đơn vị đã được trang bị máy chiếu. 16/17 trung tâm có phòng đọc sách báo, có tủ sách từ 100 đến gần 1.000 đầu sách. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người dạy và người học được thực hiện nghiêm túc theo quy định....

Đạt được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của thường trực cấp uỷ các cấp, việc tổ chức quản lý dạy và học tại các trung tâm cũng như sự phối kết hợp với các ban, ngành và các tổ chức đảng trong việc cử người đi học và tham gia quản lý cán bộ trong quá trình học tập tại các Trung tâm là một yếu tố hết sức quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại các Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tại các trung tâm BDCT cấp huyện của tỉnh cũng như các địa phương khác, thiết nghĩ Trung ương cần thống nhất xây dựng bộ tiêu chí trung tâm BDCT cấp huyện chuẩn quốc gia, đồng thời tiến hành kiểm tra, xem xét công nhận trung tâm BDCT chuẩn quốc gia, từ đó để các trung tâm BDCT cấp huyện phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các địa phương ngày càng đạt thiệu quả cao hơn.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG