Unable to connect to the remote server Triển khai kế hoạch thực hiện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
04/09/2018 - Lượt xem: 3140
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết; nhận thức rõ thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để Nghị quyết được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là  người đứng đầu căn cứ Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch này và trên cơ sở tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý.

Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Cụ thể hóa, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp; nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện chỉ tiêu này.

Nghiên cứu, cụ thể hóa và chủ động nắm bắt, triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

Tải Kế hoạch 147-KH/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG