The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng kết thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW, của Ban Bí thư
16/07/2021 - Lượt xem: 556
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 50 doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có 37 doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước do các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước của Trung ương thành lập và 13 doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung trao tặng 05 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Gia Lai.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2008 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2008 về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW phù hợp với mô hình tổ chức đảng, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước và đặc điểm, tình hình thực tiễn địa phương.

Theo thống kê, có 50 tổ chức cơ sở đảng (gồm 29 đảng bộ và 21 chi bộ cơ sở) trong các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước, chiếm 5,24% tổ chức cơ sở đảng của tỉnh, với 4.704 đảng viên, chiếm 7,58% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Kết quả thực hiện Quy định 196-QĐ/TW

Về mô hình tổ chức đảng của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhà nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy địa phương thường xuyên quan tâm. Hoạt động của các tổ chức đảng có nhiều đổi mới, đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo có hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; góp phần tích cực giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong số 50 tổ chức cơ sở đảng, có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 06 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, chi nhánh (công ty con) của công ty mẹ - tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đóng trên địa bàn tỉnh nhưng không trực thuộc cấp ủy địa phương quản lý. Hầu hết, các chi bộ, đảng bộ công ty, ngân hàng, bưu điện, viễn thông… do các đảng bộ trực thuộc tỉnh quản lý; về quản lý nhà nước do tổng công ty theo ngành dọc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện Quyết định 197-QĐ/TW

Đối với đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương nhưng không trực thuộc cấp ủy địa phương. Trên địa bàn tỉnh có 06 tổ chức đảng (đảng bộ cơ sở) trong đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, chi nhánh (công ty con) của công ty mẹ - tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đóng trên địa bàn tỉnh nhưng không trực thuộc cấp ủy địa phương. Về công tác phối hợp, các đảng ủy cơ sở trên chủ yếu phối hợp trong việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cán bộ cư trú khi bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của đơn vị thành viên, đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Đối với đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương trực thuộc cấp ủy địa phương. Khi thực hiện công tác cán bộ, các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng trong các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương, trực thuộc cấp ủy địa phương đã thực hiện tốt việc phối hợp với Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện, có trao đổi bằng văn bản về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp; thẩm tra lịch sử chính trị cán bộ và lấy ý kiến nơi cư trú theo quy định trước khi bổ nhiệm. Cấp ủy đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty có thông báo với cấp ủy địa phương biết để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Các nội dung phối hợp khác do cấp ủy đơn vị thành viên chủ động phối hợp và hằng năm báo cáo với cấp ủy địa phương.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện Quyết định 197-QĐ/TW, Tỉnh ủy đã ký kết quy chế phối hợp với đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (năm 2010), Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (năm 2011), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (năm 2012), Tổng Công ty Sông Đà (năm 2013), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (năm 2013), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (năm 2013), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (năm 2013). Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chủ động thông báo với các đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty về các nghị quyết, quyết định có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn và mời đại diện lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đóng trên địa bàn dự các hội nghị tổng kết, sơ kết, hội nghị chuyên đề có liên quan đến đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo đến các tổ chức đảng ở đơn vị thành viên, chi nhánh của tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn về kế hoạch mở các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy địa phương có liên quan đến doanh nghiệp; các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, nhận thức về Đảng, đảng viên mới và công tác xây dựng Đảng để các đơn vị cử cán bộ tham dự. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động thông báo đến chi nhánh, công ty, đơn vị kinh tế nhà nước thuộc ngân hàng, tổng công ty, tập đoàn... các nghị quyết của Đảng, của địa phương có liên quan đến doanh nghiệp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,...

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước do địa bàn hoạt động rộng nên việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp còn khó khăn. Một số nội dung theo Quyết định 197-QĐ/TW, đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và cấp ủy địa phương chưa có sự phối hợp thường xuyên. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển có trường hợp cán bộ chủ chốt các đơn vị thành viên do các đảng bộ trực thuộc tỉnh (đảng bộ huyện, thị xã và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) là đảng bộ cấp trên trực tiếp nhưng chưa có sự thông báo, trao đổi nên đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG