The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
10/05/2023 - Lượt xem: 89
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 13-CT/TU, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 13-CT/TU phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên trao tặng quà cho người uy tín tiêu biểu. Ảnh: Đăng Vũ

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, thi đua phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương... Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các cấp chủ động phối hợp các ngành chức năng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU và các kế hoạch, nghị quyết liên tịch liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo đảm công tác an sinh xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm gắn với tham mưu, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các chuyên đề và đưa ra giải pháp, công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 11.000 tin báo có giá trị liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và tình hình an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc, đối tượng phạm tội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Biên soạn, phát hành hơn 57.000 tờ rơi, 1.100 sổ tay, 1.000 cuốn bản tin thông tin truyền thông phục vụ hoạt động tuyên truyền; hơn 500.000 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật các loại có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cấp miễn phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật với 2.000 người tham gia. Báo Gia Lai đã đăng tải hơn 400 tin, bài, phóng sự, báo, ảnh tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Các sở, ban, ngành tỉnh, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phối hợp trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức ký kết, triển khai hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 8.500 lượt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 890.000 lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người dân tham dự; triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa quan trọng, được nhân dân đồng tình tham gia; các buổi hội họp, hội nghị, tọa đàm có sự đan xen giữa phần lễ và phần hội, chủ yếu tập trung tổ chức ở thôn, làng, xã, phường, thị trấn theo đúng quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giải quyết hiệu quả các nguyên nhân, điều kiện gây mất ổn định an ninh trật tự; phong trào Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  được lan tỏa thiết thực, sâu rộng đến với người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng trong các dịp tổng kết về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời, có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG