Unable to connect to the remote server Toàn văn Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
10/10/2018 - Lượt xem: 1820
Chiều 08/10, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã diễn ra phiên bế mạc. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang.

Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số nội dung để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2018.

Hội nghị nhất trí cao với nhận định, đánh giá và phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Dự thảo báo cáo. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách làm, tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thường xuyên kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng vè hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ và các văn bản cụ thể hóa của tỉnh, lưu ý:

+ Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố phải có sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; nếu có trường hợp thực hiện sáp nhập chưa hợp lý, dân có ý kiến cần cân nhắc, nghiên cứu, đề xuất. Việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, đề nghị nghiên cứu, tham mưu mô hình sáp nhập cho thống nhất, đồng bộ để thực hiện trong toàn tỉnh.

+ Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thực hiện nghiêm túc và thống nhất theo Quy định số 825-QĐ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Chủ động trao đổi, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan chuyên môn thực hiện ngay việc rà soát, quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2018. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy tỉnh đối với cấp ủy huyện, cấp ủy huyện với cấp ủy cơ sở và cấp ủy cơ sở đối với tất cả các chi bộ trực theo đúng quy định của Đảng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; chuẩn bị xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là về đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan.  

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; vận động nhân dân cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và cảnh giác với tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn ở một số địa phương trong đồng bào dân tộc thiểu số... 

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò người đứng đầu trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết năm 2018 của đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động xử lý, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc thuộc trách nhiệm trên địa bàn phụ trách; nếu có trường hợp phát sinh, ngoài thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, chủ động báo cáo tình hình lên cấp trên cho ý kiến kịp thời.

Hai là, đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động rà soát lại các nhiệm vụ, mục tiêu liên quan đến ngành, địa phương, tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để giải phóng tất cả những năng lực ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu đề ra. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiến hành rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019 - 2021.

- Tập trung chăm sóc cây vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng 7.000 ha rừng. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường theo quy hoạch. Khẩn trương triển khai việc thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao đất nhưng không sử dụng. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

- Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cho các nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu để hoạt động ổn định. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng gắn với Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Xây dựng các biện pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.200 tỷ đồng. 

Ba là, về xã hội, giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tập trung rà soát giải quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm... theo hướng tháo gỡ về mặt cơ chế, gắn trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Quyết liệt chấn chỉnh những yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi địa phương.

- Tổ chức thành công Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018 (dự kiến từ ngày 09/11 - 11/11/2018). Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng bá du lịch, quan tâm đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cả ở phong trào và thành tích cao.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, huy động toàn hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2018 toàn tỉnh không còn hộ nghèo là người có công; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là lao động nông thôn; hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Bốn là, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình trong mọi tình huống, nhất là trước, trong và sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI), Lễ Noel năm 2018 và Tết Dương lịch năm 2019. Triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện năm 2019.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; bảo vệ an ninh biên giới, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động xâm nhập, móc nối, vượt biên, bảo vệ tốt các cột mốc. Triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, các tà đạo; phòng, chống vượt biên; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tư pháp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện kéo dài, phức tạp. Kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các nội dung trong chương trình hoạt động năm 2018 của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018, đăng ký các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Đẩy mạnh, sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tăng cường chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo tiến độ theo Thông tri chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về các văn bản xin ý kiến và báo cáo tại Hội nghị, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, tu chỉnh, ký ban hành theo quy định, lưu ý:

 - Đối với Dự thảo Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018. Đây là bước quan trọng, góp phần định hướng sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ Kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

- Đối với Quyết định của Tỉnh ủy ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy, khi Dự thảo được thông qua, đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào Quy trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để ban hành quy trình của cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----

Đồng chí Dương Văn Trang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,        Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG