The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục quan tâm sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
28/02/2020 - Lượt xem: 1984
Thực hiện chủ trương của Đảng, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Tỉnh ủy đã quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp phó, giảm cấp trung gian, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị. Qua sắp xếp, số cấp phó của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giảm 03 phó trưởng ban, số lượng các đơn vị trực thuộc đã giảm được 06 phòng, số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 18 người. Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, sau khi hợp nhất giảm 01 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy và 05 đầu mối các ban; các chức danh lãnh đạo ban giảm 05 vị trí, từ 15 vị trí xuống còn 10 vị trí. Sắp xếp tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh; thực hiện mô hình Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm trưởng phòng nghiệp vụ tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cho chủ trương để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo quy định của ngành cấp trên, qua sắp xếp, giảm được 05 đầu mối, 01 phó chủ tịch Hội Nông dân và 11 lãnh đạo cấp phòng. Bố trí, sắp xếp 12/17 trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện và 17/17 trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đã quyết định giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số ban chỉ đạo cấp tỉnh về cho các cơ quan chuyên môn thực hiện… 

Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Gia Lai về công tác triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Ảnh: Nguyễn Đông

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư cho phát triển. Việc thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh  được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019, tổng số biên chế khối Đảng, đoàn thể tinh giản theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 67 người (năm 2016 là 36, năm 2017 là 11, năm 2018 là 12, năm 2019 là 08). Căn cứ Quyết định 383/QĐ-UBND, Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021, lũy kế đến năm 2021, tổng biên chế hành chính sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sẽ giảm 3.571 biên chế, đạt tỷ lệ chung là 10,85%; đồng thời, tách biên chế hội ra khỏi biên chế hành chính sự nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho 803 đối tượng (trong đó có 63 biên chế khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chính trị - xã hội tỉnh (trong đó, có 09 biên chế của Liên đoàn Lao động tỉnh); 740 biên chế khối chính quyền, số đối tượng này nằm trong tổng số biên chế cắt giảm); cắt giảm biên chế là 1.714 biên chế (trong đó, khối chính quyền là 1.495, gồm 223 biên chế hành chính, 1.232 biên chế sự nghiệp, 40 hợp đồng lao động theo theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 219 biên chế khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội). Tổ chức bộ máy từng bước được hoàn thiện gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo: Nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa tỉnh với các địa phương, giữa cấp trên với cấp dưới, gắn quyền hạn và trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm soát bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Khuyến khích sự năng động, phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế. Chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên ngành đóng chân trên địa bàn (như: Bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, công an...) thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu do sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm đảm bảo thuận lợi, trong thời gian ngắn nhất...

Nguyễn Phương

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG