The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
17/11/2021 - Lượt xem: 1422
Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận.

Theo đó, đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (đến nay, toàn tỉnh có 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 84 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới); kịp thời triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đến nay, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 591 cuộc tiếp xúc, đối thoại. Sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà nhân dân phản ánh, kiến nghị. Chỉ đạo thành lập mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh; đến nay, toàn tỉnh thành lập 86 mô hình “Nông hội”, với tổng số 2.491 hội viên; trong đó, có 940 thành viên là người dân tộc thiểu số; 353 đảng viên; 187 cán bộ công chức cấp xã; 212 cán bộ thôn; 20 hộ kinh doanh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Lãnh đạo định hướng nội dung hoạt động và thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ hằng quý giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Cán bộ dân vận và mặt trận, đoàn thể các cấp là lực lượng nòng cốt làm công tác dân vận

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng văn bản pháp quy; thực hiện tốt công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo phương thức thực hiện các nội dung công tác dân vận theo chức năng, thẩm quyền; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết, triển khai, sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp theo giai đoạn và hằng năm đạt kết quả tốt.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” (đến nay, toàn tỉnh có 588 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó: 333 mô hình tập thể (lĩnh vực kinh tế 112; lĩnh vực văn hóa, xã hội 123; lĩnh vực  quốc phòng, an ninh 76; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 22); 225 cá nhân điển hình (lĩnh vực kinh tế 137; lĩnh vực văn hóa, xã hội 34; lĩnh vực quốc phòng, an ninh 34; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 20), triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của ban dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian đến, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “lấy dân làm gốc”, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân. Từng bước khắc phục tình trạng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn yếu kém, phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa làm tốt công tác dân vận. Các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân để có chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống, phát huy nguồn lực và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết có hiệu quả nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG