Unable to connect to the remote server Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
28/10/2020 - Lượt xem: 2072
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh được triển khai nghiêm túc; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác điều tra nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội luôn được coi trọng và từng bước đi vào nền nếp.

Đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với quyết tâm chính trị cao gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Sau kiểm điểm, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn đạo đức, lối sống, chủ động khắc phục những thiếu sót và tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi trong công tác và trong cuộc sống. Nhận diện rõ, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên. Các cấp, các ngành gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá, đưa ra những giải pháp thiết thực, giải quyết căn bản nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, như: Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý, bảo vệ rừng; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Những sáng kiến, cách làm hay được nhân rộng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là giải pháp quan trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh có lúc, có nơi còn chậm; công tác điều tra, nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, còn bị động trước một số vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh. Công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phê phán, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, việc làm sai trái còn hạn chế, chưa thường xuyên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn hình thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chưa gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Thời gian đến, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng; nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng. Tích cực đổi mới nội dung chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phương Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG