The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
28/10/2018 - Lượt xem: 1978
Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong 10 năm qua, các hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Phân hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Gia Lai - Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 304/QĐ-TU, ngày 04 tháng 10 năm 1988 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, sau đó đổi tên thành Hội hữu nghị với nhân dân các nước tỉnh Gia Lai. Ngày 11 tháng 8 năm 1994, Hội hữu nghị với nhân dân các nước tỉnh Gia Lai được đổi tên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong những năm gần đây, do biến động về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp, nhiều đồng chí nghỉ hưu và không tham gia trực tiếp vào điều hành hoạt động của Liên hiệp, dẫn đến thực trạng tổ chức bộ máy của cơ quan thường trực Liên hiệp không còn, Liên hiệp hầu như không hoạt động và chỉ có 01 công chức của Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (nay là Sở Ngoại vụ) được giao kiêm nhiệm theo dõi mảng đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh được thực hiện lồng ghép trong hoạt động chung của công tác đối ngoại tại địa phương, chủ yếu trên một số lĩnh vực như hợp tác hữu nghị với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Hạ Lào, phi chính phủ nước ngoài, thông tin tuyên truyền đối ngoại...

Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Trần Đình Đàn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chấp hành lâm thời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai; theo đó, Ban Chấp hành lâm thời thực hiện nhiệm vụ của Ban vận động thành lập hội để hoàn chỉnh các thủ tục tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai. Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với 21 thành viên, đồng chí Lâm Thế Tổng - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch lâm thời Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Sau khi có Chỉ thị 28-CT/TW, Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện đến các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Trong đó, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân, đầu mối cho công tác phi chính phủ nước ngoài, là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của tỉnh.

Là tỉnh có 90 km đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia, việc triển khai các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ góp phần cùng đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước củng cố, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước nói chung và nhân dân Campuchia nói riêng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trong những năm qua, tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; có sự phân công, phân cấp và sự tham gia phối hợp triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Trong đó, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTC, ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 09-KH/TW, ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Campuchia năm 2018 trên địa bàn tỉnh… Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với định hướng, trọng tâm công tác đối ngoại là triển khai công tác ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài, phi chính phủ nước ngoài. Hoạt động đối ngoại của tỉnh được thực hiện thống nhất theo Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 2634-QĐ/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đầu mối về đối ngoại ở Trung ương trong triển khai công tác đối ngoại tại địa phương; phối hợp cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực có nhu cầu hợp tác đầu tư của tỉnh để Bộ Ngoại giao hỗ trợ giới thiệu; phối hợp trong công tác tiếp đón, quản lý các đoàn ngoại giao, lãnh sự nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh; cung cấp thông tin, xử lý các vụ việc lãnh sự có yếu tố nước ngoài, triển khai công tác quản lý biên giới, phân giới - cắm mốc.

Công tác xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại được quan tâm; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ triển lãm trong nước theo chương trình xúc tiến quốc gia hằng năm, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh.

Lồng ghép công tác xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp thông qua các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo của tỉnh. Trong thời gian qua, tỉnh đã thu hút, vận động được một số tổ chức đến khảo sát, triển khai hoạt động hỗ trợ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động, xác định trọng tâm và giải pháp, nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về thông tin đối ngoại.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành khảo sát, thống nhất địa điểm xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại tại 02 xã biên giới (xã Ia O, huyện Ia Grai và xã Ia Puch, huyện Chư Prông). Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, thông tin về tình hình quốc tế cho nhân dân trong tỉnh. Trong đó, tập trung thông tin truyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh; tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền về địa chính trị, kinh tế của tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và hiệu quả đầu tư của tỉnh trong khu vực này; kết quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, việc ngăn chặn tình trạng truyền đạo trái phép, cảm hóa, giáo dục những người từng vượt biên trở về ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; kết quả kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, nhập khẩu ở khu vực biên giới của tỉnh.

Bên cạnh đó, thông tin kịp thời sự kiện các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh nhằm thực hiện các chương trình ký kết, triển khai các chương trình hỗ trợ nhân đạo, các dự án về y tế, giáo dục; tuyên truyền, phổ biến Luật biên giới quốc gia, quy chế biên giới, Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia... Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đổi mới nội dung, hình thức quảng bá, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc trao đổi đoàn cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và chính quyền các huyện biên giới của hai tỉnh Gia Lai - Ratanakiri thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm, chúc mừng, giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền của hai nước; định kỳ gặp mặt, phối hợp trao đổi tình hình, cung cấp thông tin, nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới, bảo vệ an toàn cột mốc đã cắm, đoạn biên giới đã phân giới và đường biên giới hiện quản; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, vượt biên, vi phạm Hiệp định về Quy chế biên giới. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, với quan điểm coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn động lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước; tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Hằng năm, tổ chức đoàn tham dự buổi gặp mặt cộng đồng kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tỉnh hội Việt kiều Ratanakiri, Campuchia.

Sở Ngoại vụ duy trì quan hệ thường xuyên, gắn bó với Tỉnh Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri để nắm tình hình liên quan đến đời sống sinh hoạt và địa vị pháp lý của họ, phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức phụ trách công tác đối ngoại của tỉnh, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để triển khai chiêu sinh, thông báo rộng rãi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao tổ chức để các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký, cử cán bộ, công chức tham dự.

Ưu Ái 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG