Unable to connect to the remote server Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên
05/06/2020 - Lượt xem: 4002
Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng đảng trên toàn đảng bộ trong chương trình làm việc tháng 6 năm 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 12. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh gắn với tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng. Ảnh: Đăng Vũ

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; theo dõi tình hình tổ chức đại hội cấp cơ sở. Các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Các tổ công tác duyệt nội dung đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành duyệt nội dung theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.  

Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp, nhất là tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện làm việc với Đoàn Giám sát số 1421 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị giao ban khối Đảng và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II năm 2020; giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý II năm 2020; giao ban khối nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, khóa XV (mở rộng) và các hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ.

Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các nội dung giám sát theo kế hoạch. Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục tham dự, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV. Chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Chú trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là vào các thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện tốt các nội dung giám sát và phản biện xã hội, trước mắt là giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tổ chức sơ kết 02 năm chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh với Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri giai đoạn 2018 - 2020; hội nghị sơ kết công tác xây dựng mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh.

Đức Chính

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG