The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội.*
04/04/2018 - Lượt xem: 2586
Chiều ngày 03/4, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã có phát biểu bế mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo sắp đến.

I- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết của đơn vị, địa phương mình và nội dung các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Để làm tốt, Tôi đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt, phải làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu, thấm nhuần chủ trương, chính sách của Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo kịp thời và đúng định hướng, trọng tâm là: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; gương người tốt, việc tốt; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...

Thường xuyên kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị.

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hướng dẫn kiểm điểm, phân loại chất lượng đảng viên đối với 1.200 đảng viên thuộc đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhưng chưa kiểm điểm, đảm bảo đúng quy định; đồng thời, khảo sát đối với 15 tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém năm 2017 để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khắc phục việc này giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.­ Chủ động rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và công tác vận động quần chúng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; công tác dân vận phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; từ nay trở đi cán bộ các cấp phải đi cơ sở thường xuyên liên tục; đây là yếu tố để đánh giá, nhận xét cán bộ về tinh thần trách nhiệm.

2- Tập trung đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

- Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục quan tâm xây dựng cánh đồng lớn; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn đấu đến cuối năm 2018, mỗi địa phương xây dựng được 01 đến 02 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng mới 7.000 ha rừng trong năm 2018. Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

- Chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, nhất là lập thủ tục đầu tư và đất đai. Chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt công tác huy động vốn, dư nợ tín dụng. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai thi công các dự án.

- Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch năm học 2017 - 2018; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Khắc phục tình trạng thiếu hụt giáo viên khi cắt hợp đồng ở các trường công lập, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo giảm nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Quan tâm kêu gọi đầu tư, xây dựng các điểm du lịch, các di tích lịch sử. Những địa phương có địa điểm du lịch, chủ động quy hoạch chi tiết, kêu gọi đầu tư xây dựng.

3- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; công tác bảo đảm an ninh biên giới. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra xung đột, khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

4- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới chương trình, cách thức tập huấn đối với cán bộ đoàn, hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát năm 2018; hoàn thành và triển khai thực hiện các nội dung phản biện xã hội năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội các cấp, đảm bảo tiến độ theo quy định.

II- Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2017

Về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tu chỉnh, hoàn thiện và ký, ban hành.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

_____

*Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử đặt

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG