The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thị xã Ayun Pa chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
10/11/2019 - Lượt xem: 1890
Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Ayun Pa luôn luôn chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, qua triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh”, nhìn chung tình hình tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị vững vàng, lành mạnh, đoàn kết thống nhất; góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Về chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên một bước, nhiều cấp ủy đảng đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều cố gắng trong việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng bước khắc phục các biểu hiện suy thoái làm giảm sức chiến đấu của đảng bộ.

 

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng và đổi mới. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng được triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và triển vọng phát triển đất nước. Công tác tổ chức, cán bộ cũng được đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc trong từng khâu trong công tác cán. Năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thị xã ngày càng nâng cao. Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể thị xã được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã; đổi mới nội dung và phương thức làm việc, cơ chế vận hành trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong thời gian qua.

Việc quản lý, sử dụng biên chế theo vị trí việc làm; đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức kịp thời và đúng quy định. Tham mưu công tác cải cách hành chính; khen thưởng, kỷ luật kịp thời và đúng quy định hiện hành. Công chức lãnh đạo, công chức, viên chức đã nêu cao được vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị BCH thị xã Ayun Pa. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Việc phân định trách nhiệm các bộ phận thuộc bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị, quy định cơ chế liên kết các bộ phận, cơ quan còn hạn chế; việc xây dựng cơ cấu biên chế theo vị trí việc làm đã được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao do số lượng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ. Việc xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn chức danh nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức chưa được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ; trong thực tế việc giao biên chế chủ yếu theo số lượng; việc tuyển chọn và bố trí sử dụng chưa theo tiêu chuẩn chức danh. Vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình đối với công việc được giao; một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời, có lúc còn bị động và còn sai sót, chậm trễ đợi cấp trên nhắc việc. Một số cán bộ công chức đảm bảo chuyên môn nhưng chưa phát huy tính chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực được phân công…

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo chính quyền, Mặt trận đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đến cán bộ, đảng viên để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để hiểu, thực hiện và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), chương trình hành động của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội…; kiện toàn tổ chức và hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, đảm bảo phù hợp với tinh thần thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ mới. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy và các cơ quan, đơn vị...

Ba là: Tiếp tục lắng nghe ý kiến từng đơn vị để nắm được đặc thù công việc của người lao động. Cùng với đó, tiến hành rà soát, bổ sung những quy định thật cụ thể phù hợp với vị trí việc làm của mỗi cán bộ, công chức; đồng thời, xem xét vị trí công tác của từng cán bộ, công chức để có định hướng bố trí, sắp xếp công việc phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy được khả năng của mình từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là: Từng bước triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lộ trình xác định để đảm bảo Chương trình được thực hiện một cách hiệu quả; gắn việc tinh giản biên chế với đảm bảo các chế độ chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, được giải quyết tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên tự nguyện, tự giác thực hiện, bảo đảm tính ổn định từ cơ sở.

Nguyễn Huy

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG