The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thị xã An Khê chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương
31/12/2019 - Lượt xem: 1539
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thị xã An Khê đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhận thức của các cấp ủy, các ngành về tầm quan trọng của hệ thống pháp luật đối với quản lý xã hội và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác lập pháp đã có nhiều chuyển biến cơ bản, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; bên cạnh tham gia góp ý xây dựng hệ thống pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, các địa phương trên địa bàn thị xã được chú trọng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thị xã ngày càng đồng bộ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp hiến và được áp dụng thống nhất, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội của địa phương.

 

Công tác thi hành pháp luật cũng được quan tâm và chú trọng hơn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, góp phần tăng cường năng lực của các thiết chế thi hành pháp luật tại địa phương. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, kịp thời phát hiện để thay thế, loại bỏ những quy định không phù hợp với thực tiễn, trái với Hiến pháp và quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật được triển khai thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực bức xúc, được dư luận quan tâm, đảm bảo các thiết chế quy định của pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư kết hợp tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuy nhiên, công tác xây dựng pháp luật chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn; việc tổ chức thi hành pháp luật còn thiếu chặt chẽ yêu. Hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, nội dung còn mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, tính ổn định và tính khả thi thấp, có văn bản ban hành chưa thực hiện hoặc thực hiện với thời gian ngắn nhưng đã sửa đổi, bổ sung; ý thức pháp luật của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức và nhân dân còn nhiều hạn chế. Một số Bộ luật, Luật đã được thông qua và có hiệu lực thi hành nhưng Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện chưa có nên khó khăn cho các cơ quan trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có lúc chưa thường xuyên, thực hiện chưa đồng bộ. Lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chủ yếu là những người làm kiêm nhiệm chưa được đào tạo cơ bản, chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa khuyến khích được sự tham gia ổn định, lâu dài cho công tác phổ biến pháp luật.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 48-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; trong đó xác định nhu cầu, định hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các năng lực, thiết chế thi hành pháp luật của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 4 (khóa XI, XII) trong đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, để việc thực thi pháp luật tại địa phương ngày càng có hiệu quả.

Thường xuyên chỉ đạo, triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành, để phát hiện, kịp thời thay thế, loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực, những quy định trái với Hiến pháp, pháp luật và không còn phù hợp với thực tiễn, không đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương. Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đối với việc thực thi pháp luật tại địa phương. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các yêu cầu của cải cách tư pháp. Tăng cường rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Nguyễn Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG