Unable to connect to the remote server Tập trung chuẩn bị Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
07/06/2018 - Lượt xem: 1469
Đó là một trong nội dung Chương trình làm việc tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị lần thứ 12 Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nguồn internet)

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 - 2021; các hội nghị giao ban khối đảng, khối nội chính, phòng, chống tham nhũng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I năm 2018... Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị, địa phương theo kế hoạch.

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khóa XII). Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn chỉnh, ban hành một số văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển và chế độ chính sách tinh giản biên chế của tỉnh; Báo cáo tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Đoàn Kiểm tra 714 của Bộ Chính trị; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ; báo cáo số lượng biên chế toàn tỉnh. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp năm 2018. Quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW,  ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tăng cường chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp đảm bảo tiến độ đề ra. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tri số 07-TT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG