The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
10/08/2019 - Lượt xem: 2358
Mới đây, thực hiện Công văn số 2506-CV/TU, ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Huyện ủy Đak Đoa đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bám sát với điều kiện thực tế ở địa phương.

Đak Đoa phát động "Tháng hành động vì trẻ em" (nguồn GLO)

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 25,5%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 14%; duy trì 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc Y sỹ sản nhi. Có ít nhất 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học là 99% và ở bậc trung học cơ sở là 95%, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật. Duy trì kết quả hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở như hiện nay. Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 2,5% trên tổng số trẻ; 100% trẻ em khuyết tật được tham gia khám sàng lọc các loại bệnh theo chương trình; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển lên 95%; giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 50/100.000 trẻ em.

Phấn đấu giữ nguyên tỷ lệ 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em như hiện nay. Phấn đấu thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 05 tuổi đạt 98%. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từng bước đầu tư thêm ngân sách để tăng số xã có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Huyện ủy đã đề ra giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quvền các cấp đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Hằng năm, UBND các cấp đưa chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm các chính sách cho trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông và thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình dịch vụ xã hội dành cho trẻ em, các mô hình hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em các gia đình chính sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động xã hội nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt về công tác trẻ em. Đề cao việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngay tại gia đình.

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong nhà trường và gia đình kết họp với phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật như bạo lực, xâm hại trẻ em, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và các hành vi cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận và hiểu rõ các thông tin quyền lợi và nghĩa vụ của mình thông qua các cuộc thi tìm hiểu luật, hoạt động ngoại khóa...

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định 178/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2020; Quyết định 956/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020;...

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND các cấp cần nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ ở tất cả cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Định kỳ 6 tháng và hằng năm kiểm tra, đánh giá và rút ra các bài học kinh nghiệm cho năm tiếp theo, giai đoạn sau.

Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, liên cơ quan để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về trẻ em, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị đầu mối, xâu chuỗi các hoạt động, chủ động đề xuất, chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

UBND các cấp ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho việc xây dựng các công trình phúc lợi, khu vui chơi giải trí cho trẻ em; bố trí nguồn kinh phí ngân sách để duy tu, bảo dưỡng, mở rộng các công trình, khu vui chơi giải trí hiện có; nghiên cứu và đầu tư thêm các loại hình vui chơi giải trí phù hợp, hiệu quả đối với trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn như công viên cây xanh, thư viện, trung tâm sinh hoạt văn hóa...

Đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội; khuyến khích và vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động và công trình dành cho trẻ em.

Hàng năm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu,...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, nhất là cấp xã, thị trấn và cộng tác viên công tác trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành nhằm phát huy tối đa các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để chăm lo, bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình từng địa phương; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em.

Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua việc xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với nhau, lồng ghép thực hiện cùng một lúc các phong trào liên quan để tăng hiệu quả thực hiện, trước mắt tập trung xây dựng và thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; trong đó, gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em, cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện. Đồng thời, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG