The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
11/08/2019 - Lượt xem: 2179
Thực hiện Chỉ thịsố 33-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TW; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 33-CT/TW với hình thức phù hợp đối với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức chocán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế...

Triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Quyết định số 123/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Luật Luật sư (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo.

Nhìn chung, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh được củng cố, kiện toàn, bước đầu hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của người dân, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn Đoàn Luật sư tỉnh. Phê duyệt Đề án tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư tỉnh trước các kỳ đại hội nhằm kiện toàn nhân sự chủ chốt, bộ máy tổ chức của Đoàn Luật sư tỉnh; lựa chọn, giới thiệu nhân sự chủ chốt của Đoàn Luật sư tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các luật sư hành nghề đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật; giới thiệu nhân sự chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh qua các thời kỳ đều là nguyên cán bộ lãnh đạo các cơ quan tư pháp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có thâm niên công tác trong lĩnh vực pháp luật.

Tỉnh bố trí trụ sở làm việc độc lập, ổn định, cấp kinh phí để sửa chữa trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho Đoàn Luật sư tỉnh. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cho các tổ chức hành nghề luật sư. Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 15 tổ chức hành nghề luật sư, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2011, tỉnh phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư tại tỉnh, kết thúc khóa đào tạo có 75 học viên được công nhận tốt nghiệp, đây là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của tỉnh. Hằng năm, các luật sư đều được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh có 43 luật sư; trong đó, có 39 luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh và 04 luật sư của đoàn luật sư tỉnh khác. Đội ngũ luật sư của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Số lượng vụ việc, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư ngày càng được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu tranh tụng trong công tác cải cách tư pháp. Quá trình hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Hiện nay, có 12 luật sư là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, mỗi luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí tối thiểu 02 ngày làm việc/năm, đa số các luật sư của tỉnh tự nguyện thực hiện công tác trợ giúp pháp lý nhiều hơn số thời gian quy định. Việc trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hình thức, như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong vụ án, đại diện ngoài tố tụng... Thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, hoạt động hành nghề của luật sư trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ dân chủ, quyền con người, xây dựng nền tư pháp vững mạnh, nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai mức thù lao tư vấn pháp luật, chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cung cấp thông tin về danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh lên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ làm việc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư.Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề của luật sư để kịp thời phát hiện các tổ chức hành nghề luật sư không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Luật sư tỉnh phát huy tốt vai trò tự quản, tự quản lý, điều hành hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp (ký kết quy chế phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác quản lý luật sư), các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan để thực hiện việc quản lý hoạt động luật sư đạt hiệu quả. Công tác đại diện, bảo vệ quyền hành nghề của luật sư được Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh trực tiếp đảm nhiệm, trao đổi với các cơ quan liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền hành nghề của luật sư đúng quy định. Tích cực tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, tham gia góp ý vào các dự thảo luật, như: Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi năm 2015, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi năm 2015…

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của luật sư, hằng năm, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động tại các tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, đến nay, chưa phát hiện luật sư nào sai phạm phải xử lý kỷ luật; đồng thời, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong hoạt động nghề luật sư. Xét gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh cho 33 luật sư, đăng ký tập sự cho 36 người tập sự hành nghề luật sư và giám sát chặt chẽ việc tập sự hành nghề luật sư, đảm bảo thực hiện đúng quy chế tập sự do Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định, chưa có trường hợp nào bị xử lý do vi phạm.

Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; cử luật sư tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hằng năm. Chủ động thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng, báo cáo năm) gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư theo tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW, Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp (gồm 09 đảng viên, do đồng chí Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh giữ chức Bí thư chi bộ). Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đang xem xét việc thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian qua, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh, giữ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Đồng thời, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn giữ mối quan hệ phối hợp tốt với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh trên cơ sở sự kết hợp giữa quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhằm phát huy, nâng cao chức năng, vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp luật sư.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG