Unable to connect to the remote server Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng
29/12/2014 - Lượt xem: 3307
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng địa phương theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương (gọi tắt là Chỉ thị 06-CT/TU) và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị trong ban thường vụ và trong cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai quán triệt Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giao ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác lịch sử Đảng của cấp ủy đến 2015 và 2020 và hướng dẫn thực hiện trong các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được nâng lên, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương trong việc chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp, các ngành trong những năm trước mắt và những năm tiếp theo. Thông qua nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh cách mạng chống lại những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, góp phần bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng trong các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể và xã, phường, thị trấn; chú trọng biên soạn bổ sung, tái bản. Đẩy mạnh công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu. Chủ động xây dựng dự toán kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong ngân sách của địa phương. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên (tỉnh, huyện) để phối hợp trong công tác nghiên cứu, biên soạn. Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác nghiên cứu, biên soạn đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: Sau khi hoàn thành biên soạn bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh, biên soạn lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu, giúp cấp ủy trong việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng, thẩm định nội dung các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng, hồi ký tiểu sử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cấp huyện, trong đó có nội dung tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác biên soạn lịch sử Đảng. Tài liệu “Cẩm nang tuyên giáo cơ sở” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành năm 2012), có hướng dẫn công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống ở xã, phường, thị trấn. Qua đó, giúp cho các địa phương nắm được quy trình và những vấn đề cơ bản khi triển khai một công trình nghiên cứu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng. Trực tiếp tham gia và huy động đội ngũ cộng tác viên gồm những tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân chuyên ngành lịch sử, lịch sử Đảng ở tỉnh phối hợp trong công tác nghiên cứu, biên soạn giúp các địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của những nhân chứng lịch sử, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, huyện qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh cung cấp tư liệu tiểu sử, hồi ký giúp cho việc nghiên cứu, biên soạn đảm bảo chất lượng nội dung, tính Đảng, tính khách quan, tính chân thực lịch sử.

Các huyện, thị xã, thành phố: Với sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, qua 3 năm (2011 - 2014), toàn tỉnh đã có 8 huyện, thị xã triển khai biên soạn và biên soạn bổ sung tái bản lịch sử đảng bộ (huyện Ia Pa, Chư Păh, Đak Đoa, Ia Grai, Đức Cơ, Kông Chro, Kbang và thị xã Ayun Pa). Trong đó, 02 huyện Kông Chro và Kbang biên soạn bổ sung tái bản trên cơ sở lịch sử đảng bộ huyện đã được biên soạn, xuất bản cách đây hơn 10 năm; 6 huyện còn lại biên soạn mới trên cơ sở lịch sử đảng bộ các huyện Ia Grai, Ayun Pa, Mang Yang (cũ) và phát hành trước khi chia tách, thành lập huyện mới.

Đến nay, các huyện: Ia Pa, Chư Păh, Kông Chro, Ia Grai đã hoàn thành in ấn, xuất bản. Các huyện: Đức Cơ, Đak Đoa, Kbang đã hoàn thành bản thảo và tổ chức hội thảo. Thị xã Ayun Pa đang tập trung triển khai biên soạn, dự kiến hoàn thành và in ấn, xuất bản vào đầu năm 2015.

Tính đến năm 2014, toàn tỉnh đã có 14/17 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ cấp huyện và đang tập trung biên soạn bổ sung tái bản. Những huyện mới chia tách như: Chư Pưh, Phú Thiện, Đak Pơ chưa đủ điều kiện để viết lịch sử đảng bộ cũng đang tích cực triển khai công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, biên soạn sau này.

Đối với các xã, phường, thị trấn: Một số cấp ủy các xã, phường, thị trấn, nhất là những xã căn cứ, xã anh hùng cách mạng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cho chủ trương tiến hành biên soạn lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng; đồng thời có kế hoạch triển khai sưu tầm, lưu trữ tư liệu thành văn, tư liệu hồi ký chuẩn bị cho công tác nghiên cứu, biên soạn. Ban tuyên giáo cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn.

Tính đến năm 2014, toàn tỉnh có 5/222 xã biên soạn xong lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng. Do điều kiện kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, nên những xã đã biên soạn lịch sử truyền thống đều do cấp huyện đứng ra tổ chức triển khai. Các xã chưa có điều kiện biên soạn, đang tiến hành công tác sưu tầm, tổng hợp tư liệu để chuẩn bị cho việc triển khai biên soạn lịch sử truyền thống sau này. Để thực hiện theo đúng kế hoạch đến năm 2015 - 2020, cấp ủy các địa phương đang tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng ở các xã, phường, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể.

Đối với các ban, ngành, đoàn thể: Cùng với việc chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, các cấp ủy đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành tiến hành nghiên cứu, biên soạn lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống.

Một số đơn vị tiêu biểu như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 - 2005, trên cơ sở cuốn "Gia Lai 30 năm chiến tranh giải phóng", xuất bản năm 1993 (sách được in ấn và phát hành vào tháng 12/2012). Đồng thời, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh biên soạn Lịch sử Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1965 - 2010, phát hành vào tháng 3/2012. Công an tỉnh biên soạn và phát hành Lịch sử Công an Gia Lai gồm 3 tập. Năm 2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai nghiên cứu, biên soạn Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1930 - 2010; đến nay đã hoàn thành bản thảo và tổ chức hội thảo trong tháng 9/2014 và một số đơn vị khác.

Tính đến năm 2014, toàn tỉnh đã có 5/5 đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biên soạn xong lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống. Riêng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, năm 2011 - 2012, đã biên soạn bổ sung, tái bản Lịch sử phong trào phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai, giai đoạn (1930 - 2010), trên cơ sở cuốn “Lịch sử phong trào phụ nữ Gia Lai (1930 - 2000)”, phát hành năm 2002. 

Nguyễn Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG