The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
13/09/2018 - Lượt xem: 1791
Tính từ năm 2017 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và huyện đã tổ chức 80 buổi tiếp xúc, đối thoại thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên tham gia.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2012 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết để triển khai, thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Chỉ đạo tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh và vị trí việc làm. Ban hành một số đề án về xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh, như: Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác giai đoạn 2009 - 2015; một số chủ trương được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, như: Thí điểm xây dựng mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”, Thực hiện Công văn số 1089-CV/TU, ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chọn 38 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiếm 1,76% trên tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 34 chi bộ có chi ủy, phân công cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Thực hiện Công văn số 781-CV/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, tổng số đồng chí ủy viên cấp huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ là 744 đồng chí với 13.633 lượt cấp ủy viên cấp huyện đã tham dự sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 06 đảng bộ cơ sở thuộc 06 huyện, thị xã để triển khai thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã và địa phương không tổ chức hội đồng nhân dân. Xã Ia O, huyện Ia Grai; xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông; xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa; xã Ayun, huyện Mang Yang; xã Thành An, thị xã An Khê; xã Ia Rsai, huyện Krông Pa. Đến nay, mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp xã chỉ còn 02/06 xã được chọn, đó là: Ia Rbol, thị xã Ayun Pa và Thành An, thị xã An Khê. Lý do các xã còn lại không duy trì các chức danh này vì thiếu cán bộ đủ tiêu chuẩn; cán bộ chưa đủ năng lực, kinh nghiệm để đảm nhận hai chức danh cùng lúc.

Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được tiến hành thận trọng và đi vào nền nếp; công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số tăng hằng năm. Tính đến tháng 10 năm 2013, số thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và tổ chức đảng đạt 100%, hoàn thành sớm hơn chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra (chỉ tiêu đến 2015) và là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên hoàn thành chỉ tiêu này. 

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tăng cường bám nắm cơ sở, tập trung nắm bắt và kịp thời giải quyết những vụ việc bức xúc nổi cộm. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đến nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương đều ban hành quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với nhân dân trên địa bàn. Tính từ năm 2017 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và huyện đã tổ chức 80 buổi tiếp xúc, đối thoại thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên tham gia. Qua đối thoại, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm đã được lắng nghe và giải quyết kịp thời, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Định kỳ, thường trực cấp ủy các cấp có chương trình làm việc với khối dân vận, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG