The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược
03/10/2018 - Lượt xem: 2597
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả (hoàn thành trong tháng 8 năm 2018).

Xây dựng kế hoạch cụ thể và hình thức phù hợp để quán triệt, tuyên truyền sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nội dung về cán bộ và công tác cán bộ. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những quan điểm lệch lạc, sai trái, luận điệu xuyên tạc. Quan tâm nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài.

Nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; quan tâm trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý.

Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Cụ thể hóa, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp; nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau; cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện chỉ tiêu này.

Nghiên cứu, cụ thể hóa và chủ động nắm bắt, triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Mỗi cán bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình và có trách nhiệm báo cáo, giải trình trung thực khi có yêu cầu.

Cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không để “lọt” những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong đề xuất, đề nghị, bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, thiếu năng lực quản lý; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ.

Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ, thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc kịp thời thay thế những cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, thiếu trách nhiệm trong công việc, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chính sách cán bộ.

Quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với hành vi chạy chức, chạy quyền, không phân biệt đối tượng, chức vụ, vị trí công tác. Thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ để ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo hướng cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, mặt trận Tổ quốc các cấp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, biên chế, công tác cán bộ, chính sách cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hóa các văn bản quy phạm pháp luật; tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ với phương châm “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu cơ quan tổ chức, cán bộ các cấp.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và những chủ trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ.

Chủ động triển khai chặt chẽ, có hiệu quả các chủ trương thí điểm nêu trong Nghị quyết: (1) Thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng, ban chuyên môn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện; (2) Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ theo một quy trình nhất định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; (3) Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể cấp ủy các cấp và cá nhân có trách nhiệm (thực hiện từ năm 2018).

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG