The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm xây dựng chi bộ quân sự về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức
25/10/2019 - Lượt xem: 2049
Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ đều có kế hoạch xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Luôn đề cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, nhận thức mơ hồ, lệch lạc; ngăn ngừa có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tích cực phòng, chống “phi chính trị hóa quân đội”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội, đơn vị, địa phương; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Lãnh đạo củng cố, xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ở cơ sở; phối hợp với các tổ chức, lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, thu, chi quỹ quốc phòng, an ninh theo quy định.

Các chi bộ quân sự cấp xã đã cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, phát huy tốt vai trò người đứng đầu cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn địa phương, cơ sở; bình quân hằng năm có 97,03% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 96,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã đúng cơ cấu thành phần, đủ khả năng tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Đến nay, hầu hết các đồng chí chỉ huy trưởng quân sự cấp xã đã được đào tạo qua các trường quân sự; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực phối hợp điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Quảng cảnh Hội nghị tổng kết xây dựng chi bộ quân sự xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng viên cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, cơ sở và chi bộ quân sự cấp xã. Năm 2019, có 17/17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thi bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi với 189/222 đồng chí bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn tham gia và tham gia hội thi cấp Quân khu đạt kết quả tốt, như: Thi bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở: 02 đồng chí, đạt 01 giải ba, 01 đồng chí cấp chứng nhận đạt giỏi. Thi bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn: 13 đồng chí, đạt 01 giải nhì, 03 giải ba, 02 giải khuyến khích (13 đồng chí được cấp chứng nhận đạt giỏi), qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, tổ chức của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi bộ quân sự đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được triển khai tích cực, có chất lượng, từ năm 2009 đến nay, số lượng kết nạp đảng viên của lực lượng dân quân tự vệ là 3.437 đồng chí, trong đó kết nạp lực lượng dân quân 2.723 đồng chí, lực lượng tự vệ 714 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên được duy trì thường xuyên, có nền nếp; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; từ năm 2009 đến nay, các cấp ủy cấp trên trực tiếp thực hiện kiểm tra chi bộ quân sự cấp xã là 853 lượt, giám sát 647 lượt, kiểm tra đảng viên 7.975 lượt, giám sát đảng viên 7.780 lượt; thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được phân công. Đã kỷ luật 01 chi bộ quân sự cấp xã, kỷ luật 59 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02 tháng 3 năm 2012 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2096-CV/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm; Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua triển khai thực hiện cho thấy, hầu hết các chi bộ trước khi tổ chức họp, chi ủy (bí thư, phó bí thư nơi chưa có chi ủy) đã tiến hành hội ý để xây dựng chương trình và nội dung cho kỳ họp, phân công cụ thể các đồng chí cấp ủy viên chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc, chương trình kỳ họp đã đề ra; dự kiến các nội dung trọng tâm cần tập trung đi sâu thảo luận trong cuộc họp.

Nhìn chung, chi bộ quân sự cấp xã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được củng cố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng đảng bộ xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG